ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ 2021

13. Τις ανάγκες των Δήμων της Χώρας σε προσωπικό
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη
των αναγκών τους στην καθαριότητα των σχολικών μο-
νάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
(Σ.Δ.Ε.) της χωρικής τους αρμοδιότητας, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού
καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστι-
τούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σύμφωνα με όσα
ορίζονται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 1
Αρμοδιότητα – Κατανομή θέσεων
1. Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού καθαριό-
τητας σχολικών μονάδων α) Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και β) των Δημόσιων Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) διενεργείται μέσω των οικεί-
ων δήμων, κατόπιν αντίστοιχων εγκρίσεων της Επιτρο-
πής της ΠΥΣ 33/2006 που εκδίδονται κατόπιν αιτήματος
του Υπουργού Εσωτερικών για το προσωπικό της περ. α)
βάσει αιτήματος που υποβάλλεται από τον οικείο δήμο
και για το προσωπικό της περ. β) κατόπιν αιτήματος
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα
με στοιχεία που τηρούνται στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Με τις ως άνω εγκριτικές αποφάσεις
της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 καθορίζονται οι θέσεις ή/
και ανθρωποώρες ανά Δήμο, αφού ληφθεί υπόψη το
προσωπικό που απασχολήθηκε κατά το προηγούμενο
διδακτικό έτος, υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έρ-
γου και οι ώρες απασχόλησης του προσωπικού αυτού.
2. Σε περίπτωση έγκρισης ανθρωποωρών από την
Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, με απόφαση της οικείας
Οικονομικής Επιτροπής κατανέμονται οι εγκριθείσες
ανθρωποώρες σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και
πλήρους απασχόλησης.3. Το προσωπικό προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους ή με-
ρικής απασχόλησης, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος
και ωραρίου ανάλογου με τις ανάγκες του κάθε φορέα.
Άρθρο 2
Διαδικασία πρόσληψης
1. α. Για την εκκίνηση της διαδικασίας πρόσληψης στις
σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης εκδίδεται ανακοίνωση από τον οικείο δήμο,
τουλάχιστον έναν μήνα πριν την έναρξη του διδακτικού
έτους, η οποία αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος και στην αρχική σελίδα
της ιστοσελίδας του δήμου, για πέντε (5) ημέρες.
β. Ειδικά για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
στα Δ.Ι.Ε.Κ. και τα Σ.Δ.Ε., οι θέσεις καλύπτονται από τους
τελικούς πίνακες κατάταξης επιτυχόντων – προσληπτέων,
οι οποίοι προκύπτουν από τις αντίστοιχες ανακοινώσεις
των οικείων Δήμων για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Οι υποψήφιοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στην
εν λόγω διαδικασία υποβάλλουν στον οικείο Δήμο Αί-
τηση- Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία αναγράφονται τα
προσόντα, οι λοιπές ιδιότητές τους και η εμπειρία τους.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται εντός
πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα
της ανάρτησης της ανακοίνωσης.
3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων, ο δήμος αναρτά πίνακα προ-
σωρινών επιτυχόντων στον πίνακα ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος και στην αρχική σελίδα της
ιστοσελίδας του δήμου. Κατά του πίνακα προσωρινών
επιτυχόντων χωρεί αντίρρηση για εσφαλμένο υπολογι-
σμό της μοριοδότησης, ενώπιον του οργάνου που τον
εξέδωσε, η οποία υποβάλλεται ατελώς στο δήμο εντός
δύο (2) εργασίμων ημερών από την έκδοσή του και εξε-
τάζεται εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της.
4. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων, ανακοινώνεται
ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων.
5. Οι προσωρινοί και τελικοί πίνακες αναρτώνται στον
πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και
στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του δήμου.
6. Οι προσληπτέοι καλούνται εντός τριών (3) ημερών
από την ανακοίνωση του τελικού πίνακα κατάταξης να
υπογράψουν σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-
σμένου Χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος.
7. Οι προσληπτέοι που περιλαμβάνονται στον τελικό
πίνακα κατάταξης, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προ-
σόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας
τους στην υπηρεσία υποδοχής, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δέκα (10) ημερών μετά την πρόσληψή τους.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά στον οικείο δήμο στις προθεσμίες που αυτός ορίζει.
Ειδικά για την απόδειξη της εμπειρίας τους, οι υποψή-
φιοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση του χρόνου
εμπειρίας από την οικεία υπηρεσία όπου και απασχο-
λήθηκαν.
8. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων μετά τον έλεγχο
των δικαιολογητικών των προσληπτέων που συνεπάγε-
ται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από τον φορέα, ενώ καταγγέλλεται η σύμβαση όσων
υποψηφίων δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας
κατάταξης. Οι υποψήφιοι των οποίων καταγγέλθηκε η
σύμβαση λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται
για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της καταγγελίας
της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την
αιτία αυτή.
Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από τη λήξη της
σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους
εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα, κατά την
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
9. Η ισχύς των Πινάκων ισούται με το διδακτικό έτος
για το οποίο έχει εκδοθεί η ανακοίνωση.
10. Η διαδικασία διενεργείται από την αρμόδια υπηρε-
σία Διοικητικού/Προσωπικού του οικείου Δήμου.
Άρθρο 3
Προσόντα πρόσληψης
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων προσω-
πικού της απόφασης αυτής θα πρέπει να διαθέτουν τα
γενικά προσόντα πρόσληψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 169 του ν. 3584/2007.
Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού, δεν απαι-
τείται το τυπικό προσόν της κατοχής απολυτηρίου τίτλου
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ανώτατο όριο ηλικίας πρό-
σληψης ορίζεται το 67Ο έτος συμπληρωμένο.
Άρθρο 4
Μοριοδότηση
Οι υποψήφιοι λαμβάνουν μόρια για την κατάταξή τους
από τη βαθμολόγηση των κατωτέρω κριτηρίων:
α) Εμπειρία
Η εμπειρία για την απασχόληση σε αντίστοιχη θέση
σχολικής μονάδας του οικείου Δήμου που έχει διανυθεί
με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου, μέσω της οι-
κείας υπηρεσίας, μοριοδοτείται ως εξής:
Δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και επι-
πλέον μία (1) μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αί-
θουσα, με ανώτατο όριο τις δέκα επτά (17) μονάδες ανά
μήνα, και για όσο χρονικό διάστημα παρείχαν υπηρεσία
μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020. Από
το διδακτικό έτος 2020-2021 και εξής προσμετρώνται
δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας
β) Πολυτεκνία
Οι πολύτεκνοι που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πο-
λύτεκνου, είτε είναι οι ίδιοι πολύτεκνοι είτε είναι τέκνα
πολύτεκνης οικογένειας, μοριοδοτούνται με είκοσι (20)
μονάδες. Για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου, οι υποψήφιοι
λαμβάνουν δέκα (10) μονάδες για κάθε επιπλέον τέκνο.
γ) Τριτεκνία
Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν την ιδιότητα του
τρίτεκνου, είτε είναι οι ίδιοι τρίτεκνοι είτε είναι τέκνα
τρίτεκνης οικογένειας, μοριοδοτούνται με δέκα πέντε
(15) μονάδες.
δ) Ανήλικα τέκνα
Οι υποψήφιοι μοριοδοτούνται με πέντε (5) μονάδες
για καθένα ανήλικο τέκνο τους μέχρι τον αριθμό των
δύο πρώτων τέκνων και με δέκα (10) μονάδες για κάθε
επιπλέον τέκνο πέραν των δύο πρώτων.Ανήλικο τέκνο θεωρείται το παιδί που δεν έχει συμπλη-
ρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του μέχρι και την τελευταία
ημέρα υποβολής των αιτήσεων.
ε) Μονογονεϊκή οικογένεια
Ο υποψήφιος που είναι γονέας μονογονεϊκής οικογέ-
νειας μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα
(1) τέκνο του. Μοριοδοτείται ο γονέας ο οποίος, κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης,
ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’αποκλειστικότητα ή μετά
από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισ-
σοτέρων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται
από το γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και
μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους
(παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3838/2010).
Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της
οικογένειας.
Εφόσον ο υποψήφιος είναι ο ίδιος τέκνο μονογονεϊ-
κής οικογένειας, μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες για
κάθε τέκνο της οικογένειας (συμπεριλαμβανομένου και
του εαυτού του). Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας είναι
εκείνο, το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του είχε τον ένα
μόνο γονέα του. Στην περίπτωση αυτή υπάγεται και το
τέκνο, το οποίο στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν την
ενηλικίωση του. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο
μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ου έτος της ηλικίας του
(παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3838/2010).
Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της
οικογένειας.
στ) Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδερφού ή συζύγου
Οι υποψήφιοι που έχουν γονείς, τέκνο, σύζυγο ή αδερ-
φό και ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπη-
ρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας
βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή με ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον 50% εξαιτίας νοητικής στέρησης
ή αυτισμού, μοριοδοτούνται ως εξής:
Βαθμός αναπηρίας από 70 % και άνω με δέκα επτά
(17) μονάδες
Βαθμός αναπηρίας από 67% έως και 69% με δεκαπέντε
(15) μονάδες
Βαθμός αναπηρίας από 60% έως και 66% με δώδεκα
(12) μονάδες
Βαθμός αναπηρίας από 50% έως και 59% με δέκα (10)
μονάδες
Ο υποψήφιος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν
περισσότερες από μία περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία,
των οποίων ασκεί το δικαίωμα προστασίας, δικαιούται
να κάνει χρήση της προσφορότερης για τον ίδιο μοριο-
δότησης και πάντως μόνο μίας εξ αυτών.
ζ) Ηλικία
Ηλικία έως και 50 ετών μοριοδοτείται με δέκα (10) μο-
νάδες Ηλικία άνω των 50 ετών μοριοδοτείται με είκοσι
(20) μονάδες.
Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στην συ-
νολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις πε-
ρισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κρι-
τήριο (χρόνος εμπειρίας) και, εάν αυτές συμπίπτουν,
αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτε-
ρο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένει-
ας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτή-
ρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με
δημόσια κλήρωση.Άρθρο 5
Συνδρομή περισσοτέρων του ενός
κριτηρίων μοριοδότησης
Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέ-
κνο πολύτεκνης οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση
της προσφορότερης για εκείνον βαθμολογικά από τις
δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση
των παραπάνω κριτηρίων.
Τόσο ο πολύτεκνος όσο και το τέκνο πολύτεκνου δι-
καιούνται περαιτέρω και τις μονάδες από το κριτήριο
των ανήλικων τέκνων. Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο
στα ζώντα μέλη της οικογένειας.
Τα μόρια που αντιστοιχούν στα κριτήρια του πολυ-
τέκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, δύναται
να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το
ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα, προκειμένου
να προσληφθεί.
Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα τρίτεκνος και τέκνο
τρίτεκνης οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση της
προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες.
Αποκλείεται η αθροιστική μοριοδότηση των παραπάνω
κριτηρίων. Τόσο ο τρίτεκνος όσο και το τέκνο τρίτεκνου
δικαιούνται περαιτέρω και τις μονάδες από το κριτήριο
των ανήλικων τέκνων.
Τα μόρια που αντιστοιχούν στα κριτήρια του τρίτεκνου
ή του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, δύναται να λάβει μόνο
ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό
έτος στον ίδιο φορέα, προκειμένου να προσληφθεί.
Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα γονέας και τέκνο
μονογονεϊκής οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση
της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω
κριτηρίων.
Τα μόρια που αντιστοιχούν στα κριτήρια του γονέα ή του
τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, δύναται να λάβει, μόνο
ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό
έτος στον ίδιο φορέα, προκειμένου να προσληφθεί.
Για την απόδειξη των μοριοδοτούμενων κριτηρίων οι
προσληπτέοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
Άρθρο 6
Άδειες προσωπικού
Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τη
διαδικασία της παρούσας απόφασης δικαιούται άδεια
απουσίας κατά το διάστημα των διακοπών των Χριστου-
γέννων και του Πάσχα. Εφόσον συντρέχουν σοβαροί
λόγοι ανάγκης, το εν λόγω προσωπικό μπορεί να λάβει
άδεια απουσίας έως οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 177 του ν. 3584/2007.
Άρθρο 7
Λοιπές ρυθμίσεις
Για την εφαρμογή της παρούσης δεν έχουν ισχύ οι
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 205 του ν.3584/2007.
Άρθρο 8
Γενική διάταξη
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα,
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για το προσωπικό Ιδιω-
τικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου των ΟΤΑ α’ βαθμού.

 

ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΟΧ ΝΟΜΟΣ 3584

1 . Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα άδειας απουσίας με Αποδοχές πέντε (5)
εργασίμων ημερών σε περίπτωση γάμου και τριών (3) εργασίμων ημερών σε
περίπτωση θανάτου συζύγου τους ή συγγενούς τους έως και β` βαθμού. Επίσης
δικαιούνται, κατόπιν τεκμηριωμένης αιτήσεως ειδική άδεια με Αποδοχές
διάρκειας μίας (1) έως τριών (3) ημερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του
εκλογικού δικαιώματος ή για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε
δικαστηρίου. Στην περίπτωση συμμετοχής υπαλλήλου σε δίκη ενώπιον
οποιουδήποτε δικαστηρίου, ο υπάλληλος υποχρεούται, μετά την επιστροφή του
στην υπηρεσία από την ως άνω άδεια που έλαβε, να προσκομίσει βεβαίωση
συμμετοχής στη δίκη από την αρμόδια γραμματεία του δικαστηρίου.
“Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών σε περίπτωση
γέννησης τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση υιοθεσίας,
εφόσον το υιοθετηθέν δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 άρθρου 18 Ν.3801/2009,ΦΕΚ Α 163/4.
9.2009.

2 . Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το
οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας,
δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες
τον χρόνο. Η ειδική άδεια του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται και σε
υπαλλήλους που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή
σύνδρομο Down ή ∆ιάχυτη Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή (∆.Α.∆.), εφόσον αυτά είναι
ανήλικα ή ενήλικα που δεν εργάζονται λόγω των παθήσεων αυτών. Σε
περίπτωση που ο υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από
ένα πάσχοντα πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, η ειδική άδεια
με αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα δύο (32) εργάσιμες
ημέρες τον χρόνο. Σε περίπτωση που για το ίδιο πάσχον πρόσωπο δικαιούχοι
της άδειας είναι περισσότεροι του ενός υπάλληλοι, η ειδική άδεια με αποδοχές
προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα δύο (32) εργάσιμες ημέρες τον
χρόνο για το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων αθροιστικά. Με δήλωση των
συνδικαιούχων υπαλλήλων καθορίζεται ο αριθμός των ημερών που θα λάβει
κάθε δικαιούχος υπάλληλος από το σύνολο των τριάντα δύο (32) εργασίμων
ημερών τον χρόνο που δικαιούνται για το ίδιο πάσχον πρόσωπο αθροιστικά.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 47 ΝΟΜΟΣ 4674/2020 με ισχύ την 11/03/2020

3 . Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στην παράγραφο 2 και έχουν ποσοστό
αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, ή ανήλικα ή ενήλικα τέκνα, τα
οποία δεν εργάζονται λόγω της αναπηρίας αυτής, με ποσοστό αναπηρίας
πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, δικαιούνται ειδική άδεια έξι (6) εργάσιμων
ημερών με αποδοχές κάθε χρόνο επιπλέον της κανονικής. Σε περίπτωση που ο
υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από ένα πάσχοντα
πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, η ειδική άδεια με αποδοχές
προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο. Σε
περίπτωση που για το ίδιο πάσχον πρόσωπο δικαιούχοι της άδειας είναι
περισσότεροι του ενός υπάλληλοι, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται
κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο για το σύνολο των
δικαιούχων υπαλλήλων αθροιστικά. Με δήλωση των συνδικαιούχων υπαλλήλων
καθορίζεται ο αριθμός των ημερών που θα λάβει κάθε δικαιούχος υπάλληλος
από το σύνολο των δέκα (10) εργάσιμων ημερών τον χρόνο που δικαιούνται για
το ίδιο πάσχον πρόσωπο αθροιστικά.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 47 ΝΟΜΟΣ 4674/2020 με ισχύ την 11/03/2020

5 . Υπάλληλος, ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία
αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και υπάλληλος, ο οποίος
μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία ή σε διαδικασία παροχής
αιμοπεταλίων, δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας με πλήρεις αποδοχές δύο (2)
ημερών για έξι (6) αιμοληψίες ή παροχές αιμοπεταλίων τον χρόνο κατ’ ανώτατο
όριο.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 47 ΝΟΜΟΣ 4674/2020 με ισχύ την 11/03/2020

6 . Υπάλληλος ο οποίος χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολείται
μπροστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
πέντε (5) ωρών του ημερήσιου ωραρίου εργασίας δικαιούται μηχανογραφική
άδεια, με πλήρεις Αποδοχές, μίας (1) ημέρας ανά δίμηνο. Η άδεια χορηγείται
υποχρεωτικά μέσα στο δίμηνο το οποίο αφορά. Εφόσον η άδεια αυτή δεν
εξαντληθεί στο διάστημα αυτό, δεν μεταφέρεται ούτε καταβάλλεται
Αποζημίωση στον υπάλληλο.

6 . Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν
τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την
παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.

8 . Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση
ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι η ως άνω
άδεια ανέρχεται σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και
για τους υπαλλήλους που είναι πολύτεκνοι σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Για
τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε οκτώ (8)
εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 76 ΝΟΜΟΣ 4590/2019 με ισχύ την 07/02/2019

1 . Στους υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί
ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων
εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια εξετάσεων με Αποδοχές.
2 . Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14)
εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την
εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων
χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο (2) το πολύ εξάμηνα μετά τη
λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα
εξετάσεων χορηγείται άδεια έως δύο (2) ημερών.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 35 ΝΟΜΟΣ 4590/2019 με ισχύ την 07/02/2019

2 . Ειδικά για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 57, οι
παράγραφοι 6 και 8 του άρθρου 60 και το άρθρο 67. Για την εφαρμογή των παρ.
2, 3 και 4 του άρθρου 57 και των παραγράφων 6 και 8 του άρθρου 60 και 67, οι
άδειες χορηγούνται σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης των
υπαλλήλων.
Ο μισθωτός που κατά τις κείμενες διατάξεις έχει διακοπές εργασίας μπορεί,
εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να λαμβάνει κανονική άδεια με
αποδοχές έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο. Κατά τα λοιπά,
εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.8 Άρθρο 47 ΝΟΜΟΣ 4674/2020 με ισχύ την 11/03/2020

Ρυθμίσεις, ωράριο εργασίας, προϋπηρεσία, αποδοχές , νομος 4354/2015 Βαρέα ανθυγιεινά τροποποίηση ,ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΔΟΧ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ34Α/17.3.1983), όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ101Α/31.7.1990) και τα άρθρα 6 παρ. 4 και 5 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού  Εφοδιασμού  ΕΥΡΑΤΟΜ»  (ΦΕΚ 70Α/21.5.84), 19του Ν. 2367/1995 «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ261 Α/29.12.1995) και 22 του Ν. 2789/2000 «Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την Οδηγία 98/26/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 21 Α/11.2.2000).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ195Α/11.11.1987) και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους» (ΦΕΚ201Α/1995).
 3. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 24του Ν. 3200/2003 «Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ281 Α/9.12.2003) και τις διατάξεις του Π.Δ. 400/1995 «Σύσταση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ226Α/1.1.1995).
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ57Α/21.3.2002).
 5. Την με αριθμό 106/19.5.2004 γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.
 6. Την με αριθμό 162/2004 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

 

 

Άρθρο 1

Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, όσον αφορά στο προσωπικό του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία – πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου, που έχει συναφθεί μεταξύ των διεπαγγελματικών οργανώσεων γενικού χαρακτήρα CES, UNICE και CEEP (E.E.L175/ 10.7.1999), με την οποία επιδιώκεται αφενός μεν η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας ορισμένου χρόνου με την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης σε σχέση με την εργασία αορίστου χρόνου και αφετέρου η καθιέρωση ενός πλαισίου για να αποτραπεί τυχόν κατάχρηση που προκαλείται από τη χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

 

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις αυτού του διατάγματος εφαρμόζονται στο προσωπικό του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος, καθώς και στο προσωπικό των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, το οποίο εργάζεται με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ή σύμβαση έργου ή άλλη σύμβαση ή σχέση που υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας.

 

 1. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 6 του άρθρου 11, το παρόν διάταγμα δεν εφαρμόζεται:

α) Στις σχέσεις επαγγελματικής κατάρτισης και στη σύμβαση ή σχέση μαθητείας.

β) Στις συμβάσεις ή τις σχέσεις εργασίας που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο ενός ειδικού προγράμματος κατάρτισης, ένταξης και επαγγελματικής επανεκπαίδευσης υποστηριζόμενου από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ).

γ) Στις συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης των άρθρων 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 του Ν. 2956/2001 (Α258).

 

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος προεδρικού διατάγματος νοείται ως:

α) «Εργαζόμενος ορισμένου χρόνου», κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ή σύμβαση ή σχέση έργου ή άλλη σύμβαση ή σχέση που υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας, η οποία έχει συναφθεί απευθείας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου και η λήξη της καθορίζεται από αντικειμενικούς όρους, όπως ιδίως παρέλευση συγκεκριμένης ημερομηνίας ή αποπεράτωση συγκεκριμένου έργου ή πραγματοποίηση συγκεκριμένου αποτελέσματος.

β) «Αντίστοιχος εργαζόμενος αορίστου χρόνου», κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου στον ίδιο φορέα ή επιχείρηση και απασχολείται σε ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα, λαμβανομένων υπόψη των προσόντων ή των δεξιοτήτων του. Όπου δεν υπάρχει «αντίστοιχος εργαζόμενος αορίστου χρόνου» στον ίδιο φορέα ή επιχείρηση, η σύγκριση γίνεται με αναφορά στην οικεία συλλογική σύμβαση ή όταν δεν υπάρχει τέτοια, με αναφορά στην εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή, εάν δεν υπάρχει, στην κείμενη νομοθεσία.

γ) «Δημόσιος τομέας», ο οριοθετούμένος από τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚΑ’ 101) ή από άλλες ειδικές διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν, αποκλειομένων σε κάθε περίπτωση από αυτόν των ανωνύμων εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, οι οποίες υπάγονται στις ρυθμίσεις του Π.Δ. 81/2003.

δ) «Σύμβαση», η σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ή σύμβαση έργου ή άλλη σύμβαση ή σχέση που υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας.

ε) Όπου αναφέρεται ο όρος «επιχείρηση» ή «εκμετάλλευση» ή «εργοδότης» νοείται και η δημόσια υπηρεσία, το Ν.Π.Δ.Δ. ή ο φορέας με τον οποίο έχει συναφθεί η αντίστοιχη σύμβαση.

 

Άρθρο 4

Αρχή της μη διάκρισης

 1. Όσον αφορά στους όρους και στις συνθήκες απασχόλησης, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου δεν επιτρέπεται, εκ μόνου του λόγου ότι η σύμβαση τους είναι ορισμένου χρόνου, να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με τους αντίστοιχους εργαζόμενους αορίστου χρόνου. Κατ’ εξαίρεση και μόνον επιτρέπεται διαφορετική αντιμετώπιση κάθε φορά που συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι, οι οποίοι την δικαιολογούν.

 

 1. Η απαιτούμενη περίοδος προϋπηρεσίας σε σχέση με ιδιαίτερες συνθήκες απασχόλησης είναι η ίδια τόσο για τους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου όσο και για τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία για αντικειμενικούς λόγους δικαιολογείται διαφορετική διάρκεια της περιόδου προϋπηρεσίας.

 

Άρθρο 5

Διαδοχικές συμβάσεις

 1. Απαγορεύονται οι διαδοχικές συμβάσεις, που καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους η παρεμφερείς όρους εργασίας, εφόσον μεταξύ των συμβάσεων αυτών μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών.
 2. Η κατάρτιση των συμβάσεων αυτών επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, εφόσον δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. Αντικειμενικός λόγος υφίσταται, όταν οι επόμενες της αρχικής συμβάσεως συνάπτονται για την εξυπηρέτηση ειδικών ομοειδών αναγκών που σχετίζονται ευθέως και αμέσως με τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητα της επιχείρησης.
 3. Η σύναψη διαδοχικών συμβάσεων γίνεται εγγράφως και οι λόγοι που την δικαιολογούν αναφέρονται ρητώς στη σύμβαση, εφόσον δεν προκύπτουν ευθέως από αυτήν. Κατ’ εξαίρεση, ο έγγραφος τύπος δεν απαιτείται, όταν η ανανέωση της σύμβασης, λόγω του ευκαιριακού χαρακτήρα της απασχόλησης, δεν έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός μηνός, εκτός αν ο έγγραφος τύπος προβλέπεται ρητά από άλλη διάταξη. Αντίγραφο της σύμβασης παραδίδεται στον εργαζόμενο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έναρξη της απασχόλησης του.
 4. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των διαδοχικών συμβάσεων δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερος των τριών, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του επόμενου άρθρου.

 

Άρθρο 6

Ανώτατη διάρκεια συμβάσεων

 1. Συμβάσεις που καταρτίζονται διαδοχικώς και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης, είτε συνάπτονται κατ’εφαρμογήντου προηγούμενου άρθρου είτε συνάπτονται κατ’ εφαρμογήν άλλων διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας.
 2. Συνολικός χρόνος διάρκειας απασχόλησης άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών επιτρέπεται μόνον σε περιπτώσεις ειδικών, από τη φύση και το είδος της εργασίας τους, κατηγοριών εργαζομένων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, όπως, ιδίως, διευθυντικά στελέχη, εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο συγκεκριμένου ερευνητικού ή οιουδήποτε επιδοτούμενου ή χρηματοδοτούμενου προγράμματος, εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται για την πραγματοποίηση έργου σχετικού με την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς.

 

Άρθρο 7

Συνέπειες παραβάσεων

 1. Οποιαδήποτε σύμβαση συνάπτεται κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του παρόντος διατάγματος είναι αυτοδικαίως άκυρη.
 2. Σε περίπτωση που η άκυρη σύμβαση εκτελέσθηκε ενόλωή εν μέρει, καταβάλλονται στον εργαζόμενο τα οφειλόμενα βάσει αυτής χρηματικά ποσά, τυχόν δε καταβληθέντα δεν αναζητούνται. Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα, για το χρόνο που εκτελέσθηκε η άκυρη σύμβαση εργασίας, να λάβει ως αποζημίωση το ποσό το οποίο δικαιούται ο αντίστοιχος εργαζόμενος αορίστου χρόνου σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως του. Εάν οι άκυρες συμβάσεις είναι περισσότερες, ως χρόνος για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται η συνολική διάρκεια απασχόλησης με βάση τις άκυρες συμβάσεις. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο καταλογίζονται στον υπαίτιο.
 3. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του παρόντος διατάγματος τιμωρείται με φυλάκιση (άρθρο 5 Ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 1440/1984). Αν το αδίκημα διαπράχθηκε από αμέλεια, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους. Η ίδια παράβαση στοιχειοθετεί παράλληλα και σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

 

Άρθρο 8

Ενημέρωση και ευκαιρίες απασχόλησης

 1. Οι εργοδότες ενημερώνουν τους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου για κενές θέσεις που είναι διαθέσιμες στην επιχείρηση ή την εκμετάλλευση, ώστε να εξασφαλισθεί ότι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να διεκδικήσουν θέσεις απασχόλησης αορίστου χρόνου, όπως και άλλοι εργαζόμενοι.

 

 1. Η ενημέρωση αυτή γίνεται μέσω γενικής ανακοίνωσης, η οποία αναρτάται σε κατάλληλο μέρος μέσα στην επιχείρηση ή την εκμετάλλευση, ή μέσω των οικείων συνδικαλιστικών οργάνων ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

 

 1. Στο μέτρο του δυνατού, και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, οι εργοδότες διευκολύνουν την πρόσβαση των εργαζομένων ορισμένου χρόνου σε κατάλληλες ευκαιρίες κατάρτισης, ώστε να ενισχύονται οι δεξιότητες τους, η εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους και η επαγγελματική κινητικότητα τους.

 

 1. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 αυτού του άρθρου δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που συγκεκριμένες διατάξεις καθιερώνουν ειδικό τρόπο ενημέρωσης των εργαζομένων, όπως είναι ιδίως οι διατάξεις περί Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π).

 

 

Άρθρο 9

Ενημέρωση και διαβούλευση

 1. Οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό του κατώτατου ορίου εργαζομένων, πάνω από το οποίο μπορούν να συγκροτούνται μέσα στην επιχείρηση τα αντιπροσωπευτικά τους όργανα, τα οποία προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
 2. Στο μέτρο του δυνατού, οι εργοδότες μεριμνούν για την παροχή κατάλληλης ενημέρωσης στα υπάρχοντα αντιπροσωπευτικά όργανα των εργαζομένων ορισμένου χρόνου στην επιχείρηση.

 

Άρθρο 10

Ειδικές Διατάξεις

 1. Το παρόν διάταγμα δεν θίγει ρυθμίσεις ευνοϊκότερες για τους εργαζομένους εν γένει, καθώς και για τους εργαζομένους με αναπηρίες.
 2. Το παρόν διάταγμα δεν θίγει τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την ισότητα των φύλων στις εργασιακές σχέσεις.

 

Άρθρο 11

Μεταβατικές Διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Διαδοχικές συμβάσεις κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και είναι ενεργές έως την έναρξη ισχύος αυτού, συνιστούν εφεξής σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Συνολική χρονική διάρκεια διαδοχικών συμβάσεων τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών έως την έναρξη ισχύος του διατάγματος, ανεξαρτήτως αριθμού ανανεώσεων συμβάσεων ή τρεις τουλάχιστον ανανεώσεις πέραν της αρχικής σύμβασης κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος, με συνολικό ελάχιστο χρόνο απασχόλησης δέκα οκτώ (18) μηνών, μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την αρχική σύμβαση.

β) Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του εδαφίου (α) να έχει πράγματι διανυθεί στον ίδιο φορέα, με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας, όπως αναγράφεται στην αρχική σύμβαση. Προκειμένου περί συμβάσεων που έχουν συναφθεί με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α), στο πλαίσιο εφαρμογής συγκεκριμένου προγράμματος, ως φορέας νοείται ο οικείος Ο.Τ.Α στον οποίο ο εργαζόμενος προσέφερε πραγματικά τις υπηρεσίες του.

γ) Το αντικείμενο της σύμβασης να αφορά σε δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται ευθέως και αμέσως με πάγιες και διαρκείς ανάγκες του αντίστοιχου φορέα, όπως αυτές οριοθετούνται από το δημόσιο συμφέροντα οποίο υπηρετεί ο φορέας αυτός.

δ) Ο κατά τις προηγούμενες περιπτώσεις συνολικός χρόνος υπηρεσίας πρέπει να έχει παρασχεθεί κατά πλήρες ή μειωμένο ωράριο εργασίας και σε καθήκοντα ίδια ή παρεμφερή με αυτά που αναγράφονται στην αρχική σύμβαση. Οι διαδοχικές συμβάσεις μειωμένου ωραρίου εργασίας συνιστούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, συμβάσεις αορίστου χρόνου μειωμένης απασχόλησης αντίστοιχης με την αναγραφόμενη στην αρχική σύμβαση.

Για τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά την προηγούμενη παράγραφο προϋποθέσεων, ο εργαζόμενος υποβάλλει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος, αίτηση προς τον οικείο φορέα, στην οποία αναφέρει τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών. Αρμόδιο όργανο να κρίνει αιτιολογημένα εάν συντρέχουν, κατά περίπτωση, οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, είναι το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή το όργανο που εξομοιώνεται με αυτό και όπου δεν υπάρχει, το Διοικητικό Συμβούλιο ή το διοικούν όργανο του οικείου νομικού προσώπου ή το όργανο που εξομοιώνεται με αυτό κατά την κείμενη νομοθεσία. Στις δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις αρμόδιο όργανο είναι, σε κάθε περίπτωση, το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο του οικείου Ο.Τ.Α, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του διοικούντος οργάνου της επιχείρησης. Το κατά τα ανωτέρω αρμόδιο όργανο κρίνει περαιτέρω εάν στις συμβάσεις έργου ή άλλες συμβάσεις ή σχέσεις, υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας. Η κατά τις ως άνω διατάξεις κρίση του αρμόδιου οργάνου ολοκληρώνεται το αργότερο εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος.

Οι κατά την παρ. 2 κρίσεις του αρμόδιων οργάνων, θετικές ή αρνητικές, διαβιβάζονται αμέσως στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), το οποίο αποφαίνεται εντός τριών (3) μηνών από τη διαβίβαση σε αυτό των σχετικών κρίσεων.

 1. Στις διατάξεις αυτού του άρθρου υπάγονται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 περ. γ. του παρόντος διατάγματος, καθώς και στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, αποκλειομένων σε κάθε περίπτωση των εργαζομένων σε ανώνυμες εταιρείες που είναιεισηγμένεςστο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν εφαρμόζονται στα απευθείας διοριζόμενα διευθυντικά στελέχη, το καθεστώς των οποίων, λόγω του είδους των καθηκόντων τους και των προνομίων που απολαμβάνουν, ρυθμίζεται από ειδικές κάθε φορά διατάξεις, καθώς και στο προσωπικό των εκτός Ελλάδος υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών και στο προσωπικό των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, που προσλαμβάνεται επιτοπίως.
 2. Στις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβάνονται και οι συμβάσεις οι οποίες έχουν λήξει κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών μηνών πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος λογιζόμενες ως ενεργές διαδοχικές συμβάσεις ως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προϋπόθεση τουεδ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο λήξης της σύμβασης.
 3. Κατ’ εξαίρεση, και για λόγους κοινωνικής πρόνοιας που αφορούν στην επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρίες κατ’ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος, για τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εργάζονται στο πλαίσιο προγράμματος ένταξης του Ο.Α.Ε.Δ., αρκεί ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του εδαφίου (α) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου να είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μήνες, ανεξαρτήτως ενδιάμεσων χρονικών διαστημάτων μεταξύ των συμβάσεων, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις κατά τα ανωτέρω.

 

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος, αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις, αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

 

Με το υπ’ αριθ. 2789/14.01.2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. επισημαίνονται τα εξής σχετικά με
το καθεστώς εργασίας των σχολικών καθαριστριών:
“Οι καθαρίστριες σχολικών μονάδων που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, οι οποίες μεταφέρθηκαν στους
Δήμους με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010, είναι πλέον δημοτικοί
υπάλληλοι και διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του Κώδικα Δημοτικών
Υπαλλήλων ν.3584/2007, όπως ισχύει, καθώς και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις
εργασίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ και της ΠΟΠ-ΟΤΑ (εφόσον εμπίπτουν στα προβλεπόμενα στο
άρθρο 1 των εν λόγω ΣΣΕ).
Κατά συνέπεια οι καθαρίστριες που είναι μέλη των σωματείων που ανήκουν
στη δύναμη της ΠΟΕ-ΟΤΑ το ωράριο εργασίας είναι 32 ώρες εβδομαδιαίως.
Ως εκ τούτου, δεν δύναται να έχει εφαρμογή στο παραπάνω προσωπικό η αριθμ.
55302/Η/30.04.2008 απόφαση του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων
(ΦΕΚ 932/Β).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ
Αθήνα, 14/01/2020
Αριθ.Πρωτ. : 2789
ΘΕΜΑ: Καθεστώς εργασίας καθαριστριών σχολικών μονάδων
ΣΧΕΤ.: Αρ.πρωτ.: 157/07-01-2020 έγγραφο του Δήμου ΧΧΧ
Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω σχετικού εγγράφου του Δήμου ΧΧΧ,
αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Συναφώς, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Οι καθαρίστριες σχολικών μονάδων που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α’βαθμού, οι οποίες μεταφέρθηκαν στους
Δήμους με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010, είναι πλέον δημοτικοί
υπάλληλοι και διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του Κώδικα Δημοτικών

1/2

Υπαλλήλων ν.3584/2007, όπως ισχύει, καθώς και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις
εργασίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ και της ΠΟΠ-ΟΤΑ (εφόσον εμπίπτουν στα προβλεπόμενα στο
άρθρο 1 των εν λόγω ΣΣΕ).
Ως εκ τούτου, δεν δύναται να έχει εφαρμογή στο παραπάνω προσωπικό η αριθμ.
55302/Η/30.04.2008 απόφαση του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
932/Β).
Η Διευθύντρια
Α. Διαμαντοπούλου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΦΕΚ 932/21/5/2008 Β΄

Αριθμ. 55302/ΗΚαθορισμός ωρών έναρξης εργασίας του προσωπικού καθαριότητας των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευ−τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 6 τουν. 1157/1991(ΦΕΚ 126/Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ.1692/2006 απόφασης του ΥΠΕΣΔΔΑ «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώ−ρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 769/Β/27.6.2006).2. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 631/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού.4. Το γεγονός ότι λόγω των ειδικών συνθηκών λει−τουργίας των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτε−ροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι ανάγκη να καθορισθεί ειδικό ωράριο εργασίας του προσωπικού καθαριότητας, προκειμένου ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας να γίνεται σε χρόνο που δεν πραγματοποιούνται μα−θήματα, αποφασίζουμε:Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό−νου, ειδικότητας καθαριστών/στριών για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως ακολούθως:

α) στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ

Αρ.πρωτ.: 1990/21-09-2020 έγγραφοτουΔήμουΓαλατσίουΑρ.Πρωτ.2/34776/ΔΕΠ/15-9-2020έγγραφοτουΓενικούΛογιστηρίουτουΚράτουςΣας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Δήμου Γαλατσίου,καθώςκαιτοαπό 9-9-2020 ηλεκτρονικόμήνυματουΔήμουΗλιούπολης,πουμαςδιαβιβάστηκεαπότο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό του, αναφορικά με τοαντικείμενοτουθέματοςκαισυναφώς,σαςγνωρίζουμεταεξής:Με την αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-2020 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ33/2006, όπωςισχύει,εγκρίθηκεηπρόσληψησυνολικά 9.474 καθαριστριώνσχολικώνμονάδωνγιατουςδήμουςτηςχώρας,εκτωνοποίωνοι 5.000 πλήρουςαπασχόλησηςκαιοι 4.474 μερικήςαπασχόλησηςτριώνωρώνημερησίως.Όπωςείναιγνωστό,μετιςδιατάξειςτουάρθρου 41 τουν.3979/2011τοπλήρεςωράριοτωνδημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων των ΟΤΑ διαμορφώθηκε σε σαράντα ώρεςεβδομαδιαίως.Κατ’εξαίρεση,εφαρμόζονταιειδικάωράριαεργασίαςταοποίαέχουνκαθιερωθείμε ειδικές διατάξεις και προβλέπουν διαφορετικό, μεγαλύτερο ή μικρότερο, ημερήσιο ήεβδομαδιαίοχρόνοεργασίαςγιαορισμένεςκατηγορίεςπροσωπικούτουΔημοσίου,τωνΟΤΑκαιτωνλοιπώνΝΠΔΔ.Μετηνπαρ.6τουάρθρου 3 τωνισχυουσώνΣυλλογικώνΣυμβάσεωνΕργασίαςτηςΠΟΕ-ΟΤΑκαιτης ΠΟΠ-ΟΤΑ για τους εργαζομένους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των πρωτοβάθμιωνΟΤΑ,καθορίζεται ειδικόωράριοεβδομαδιαίαςεργασίαςτριάνταδύο (32) ωρών,στοπροσωπικόπου απασχολείται αποκλειστικά και με πλήρες ωράριο, μεταξύ άλλων και στην καθαριότητα.Επομένως,τοωράριοτων 32 ωρώνεφαρμόζεταιστουςεργαζόμενουςπουείναιμέλησωματείωντων παραπάνω Ομοσπονδιών, σύμφωνα με το άρθρο 1 των ΣΣΕ, καθώς, σύμφωνα με τον.1876/1990,οισυλλογικέςσυμβάσειςεργασίαςέχουντηνισχύνόμου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Άρθρο 18
Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 396 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 με ισχύ την 17/1/2018
 

1. Συστήνεται Επιτροπή αρμόδια για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και για την εκπόνηση από κοινού με τους συναρμόδιους φορείς βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων στους οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.

Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 396 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 με ισχύ την 17/1/2018
 

2. Αναφορικά με το καθεστώς χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, έργο της Επιτροπής είναι ιδίως:

α) ο προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους,

β) ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος,

γ) η υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, και τον βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες με τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια.

Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 396 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 με ισχύ την 17/1/2018
 

3. Αναφορικά με την πρόληψη και προστασία από παράγοντες κινδύνου στους χώρους εργασίας, η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνεπικουρούμενη από την Επιτροπή και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), εκπονεί βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχέδιο για την κατά το δυνατόν άμβλυνση των ανωτέρω παραγόντων κινδύνου και την εγκαθίδρυση και εμπέδωση των αναγκαίων συνθηκών πρόληψης και προστασίας των εργαζομένων.

Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 396 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 με ισχύ την 17/1/2018
 

4. Επί τη βάσει του έργου της όπως αυτό περιγράφεται στις παρ. 2 και 3, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη σχέση μεταξύ των προστατευτικών και προληπτικών μέτρων για τους εργαζόμενους και του νέου συστήματος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και περιλαμβάνει στην πρότασή της ρυθμίσεις για τακτικές αναφορές και συμπερίληψη στις σχετικές βάσεις δεδομένων των μέτρων προστασίας και πρόληψης και της τυχόν επίπτωσής τους στο καταβαλλόμενο επίδομα.

Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 396 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 με ισχύ την 17/1/2018
 

5. Η Επιτροπή αποτελείται από δεκαεπτά (17) τακτικά μέλη και τα αναπληρωματικά αυτών, εκ των οποίων τέσσερις (4) ιατρούς Ε.Σ.Υ./Δημόσιας Υγείας κατάλληλων ειδικοτήτων, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκ των οποίων οι δύο (2) τουλάχιστον από τη Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, δύο (2) Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) και έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.).

Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 396 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 με ισχύ την 17/1/2018
 

6. Η Επιτροπή επικουρείται από δύο (2) γραμματείς, που προέρχονται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 396 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 με ισχύ την 17/1/2018
 

7. Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) και συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα.

Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 396 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 με ισχύ την 17/1/2018
 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, η οποία εκδίδεται εντός ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται η συγκρότηση και επιμέρους λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής.

Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 396 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 με ισχύ την 17/1/2018
 

9. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στις περ. α΄ και β΄ και να υποβάλει σχετική γνωμοδότηση, συνοδευόμενη από αναλυτική μελέτη σύμφωνα με την ως άνω περιγραφή του έργου της, στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 30.5.2018, καθώς και από προκαταρκτική ποσοτικοποίηση της εκτιμώμενης επίπτωσης της εν λόγω γνωμοδότησης. Οι συναρμόδιοι Υπουργοί επεξεργάζονται τη γνωμοδότηση και παρέχουν σχετικές οδηγίες. Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στην περ. γ΄ της παρ. 2 και να υποβάλλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 30.4.2021. Η διάρκεια λειτουργίας της συσταθείσας, με την υπ’ αρ. 2/14511/0004/12.3.2018 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 728ΖΗΜ3Ξ), Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 2/56353/0004/22.11.2018 (ΑΔΑ: 63ΓΑΗ ΑΞ0) και 35114 ΕΞ 2020/1.4.2020 (ΥΟΔΔ 323) αποφάσεις παρατείνεται ως την ως άνω ημερομηνία.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 64 ΝΟΜΟΣ 4745/2020 με ισχύ την 6/11/2020
 

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας προσδιορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος και οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της παρ. 1. Η απόφαση εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της τελικής γνωμοδότησης της Επιτροπής της παράγραφος 1.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 38 ΝΟΜΟΣ 4597/2019 με ισχύ την 28/2/2019
 

11. Η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνεπικουρούμενη από την Επιτροπή και το Σ.Ε.Π.Ε.:

α) καταρτίζει, έως τις 30.5.2018, βραχυπρόθεσμο σχέδιο, καταγράφει την υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων, στους οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, και συμπεριλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες, τυχόν ισχύοντα μέτρα, καθώς και πρόταση για την επεξεργασία περαιτέρω πληροφοριών και μέτρων που μπορούν να ληφθούν άμεσα προκειμένου να αμβλυνθεί η έκθεση των εργαζομένων σε επικίνδυνα και ανθυγιεινά περιβάλλοντα εργασίας και καταχώρισή τους στις σχετικές βάσεις δεδομένων, τα οποία θα εφαρμοστούν έως τον Ιανουάριο του 2019,

β) υποβάλλει στους συναρμόδιους Υπουργούς, έως τον Ιανουάριο του 2019, προς υιοθέτηση και εφαρμογή μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχέδιο, κατόπιν διαβούλευσης με τους φορείς, στους οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας,

γ) αναλαμβάνει συνεχή δράση στους τομείς της προστασίας και πρόληψης με τη συλλογή και κατηγοριοποίηση των σχετικών πληροφοριών, την ανάπτυξη καλών πρακτικών και μηχανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής τους.

Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 396 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 με ισχύ την 17/1/2018
 

12. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 10, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 38 ΝΟΜΟΣ 4597/2019 με ισχύ την 28/2/2019
 

13. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες οφείλουν να συμπληρώσουν τα πεδία «κλάδος» και «ειδικότητα» της Εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου «Απογραφή» μέχρι τις 14.3.2018. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των ως άνω πεδίων μέχρι την ημερομηνία αυτή, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας παύει να καταβάλλεται μετά τον Απρίλιο του 2018.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο έβδομο ΝΟΜΟΣ 4517/2018 με ισχύ την 8/2/2018
 

14. Η οικ. 2/16519/0022/24.2.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 465) εφαρμόζεται κατ’ αντιστοιχία και στο προσωπικό των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38), από την έναρξη της λειτουργίας τους.

Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό των Μονάδων Υγείας που ανήκουν στην Α.Ε.Μ.Υ. από τη δημοσίευση του παρόντος. Το προσωπικό των προηγούμενων εδαφίων εντάσσεται στην κατηγορία Α΄ της ανωτέρω απόφασης.

Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 101 ΝΟΜΟΣ 4600/2019 με ισχύ την 9/3/2019
 

15. Στα μέλη και τους γραμματείς της Επιτροπής του παρόντος άρθρου, η οποία συγκροτήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 396 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), καθορίζεται, από την ημερομηνία συγκρότησης, αποζημίωση κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η απόφαση αυτή ισχύει έως τις 30.4.2021.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 64 ΝΟΜΟΣ 4745/2020 με ισχύ την 6/11/2020
 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού

προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος των προϋπολογισμών
των OTA α ́ και β ́ βαθμού και των νομικών προσώπων
αυτών, η οποία δεν μπορεί να προϋπολογιστεί, καθόσον

δεν δύναται να προβλεφθεί ο ακριβής αριθμός των δι-
καιούχων ανά ειδικότητα, αποφασίζουμε:

Στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους

με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου και Ορι-
σμένου Χρόνου, καθώς και στους συμβασιούχους μίσθω-
σης έργου των OTA α ́ και β ́ βαθμού και των νομικών

προσώπων αυτών, ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα,
τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας, παρέχονται τα
αναγκαία μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), καθώς και
οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί για
την ατομική προστασία αυτών, που περιλαμβάνονται,
αντίστοιχα, στις ακόλουθες περιπτώσεις Ι και II:

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ. ΕΔΩ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Αρ.Πρωτ.οικ4632/16-02-2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Τηλέφωνο : 213-1364000
Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
ΘΕΜΑ: Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας στις
καθαρίστριες σχολικών μονάδων
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017
«οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς
και οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και
των νομικών προσώπων αυτών που απασχολούνται στις εργασίες
που αναφέρονται στην αριθ. 53361/11.10.2006 κ.υ.α. (1503 Β΄),
όπως ισχύει, δικαιούνται των αντίστοιχων Μ.Α.Π., με τους όρους
και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω κοινή
υπουργική απόφαση».
Σε συνέχεια ερωτημάτων που περιήλθαν στην υπηρεσία μας και
αφορούν στη χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας στις
καθαρίστριες που απασχολούνται με συμβάσεις μίσθωσης έργου στις
σχολικής μονάδες της Χώρας μέσω των σχολικών επιτροπών, σας
επισημαίνουμε ότι, όπως προκύπτει από τη ρητή γραμματική
διατύπωση της άνω διάταξης, η οποία αναφέρεται
στους συμβασιούχους μίσθωσης έργουεν γένει και χωρίς διάκριση,
αλλά και για λόγους ίσης μεταχείρισης προσωπικού, το οποίο
απασχολείται στους ίδιους χώρους εργασίας με την ίδια ειδικότητα
και τα ίδια καθήκοντα, το προσωπικό αυτό λαμβάνει τα Μ.Α.Π. από
το έτος 2018 και μετά την ισχύ του ν.4483/2017 (Α΄107/31-7-2017).
Προς τούτο, το Υπουργείο Εσωτερικών, με την υπ΄ αριθ. 1364/12-02-
2018 Α΄ Απόφαση Κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
(Κ.Α.Π.) έτους 2018 προς τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους, προχώρησε στην αύξηση
του σχετικού κονδυλίου, το οποίο ανήλθε στο ποσό των
28.000.000,00 ευρώ, έχοντας λάβει υπόψη μεταξύ άλλων και τις

αυξημένες υποχρεώσεις των Δήμων για την κάλυψη δαπανών των
ΜΑΠ και του γάλακτος των καθαριστριών με σύμβαση έργου,
δυνάμει της προαναφερθείσας διάταξης.
Οι σχετικές υποχρεώσεις, άλλωστε, αναφέρονται ρητά μεταξύ των
δαπανών των σχολικών επιτροπών και στο άρθρο 1 παρ. 6 της
Υπουργικής Απόφασης οικ. 1940/02-02-2018 (Β΄310), με την οποία
αντικαταστάθηκε η περ.γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 3 της ΥΑ
8440/2011 (Β΄318) «καθορισμός Λειτουργίας των Σχολικών
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
Παρακαλούμε όπως άμεσα κοινοποιήσετε το παρόν στους Δήμους
της χωρικής σας αρμοδιότητας, προκειμένου να προβούν στις
απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Π. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΕΔΩ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 4632
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ του Κράτους
Δ/νσεις Διοίκησης

Τηλέφωνο : 213-1364000
Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας στις καθαρίστριες σχολικών μονάδων
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017 «οι εργαζόμενοι με
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου των
Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών που απασχολούνται στις
εργασίες που αναφέρονται στην αριθ. 53361/11.10.2006 κ.υ.α. (1503 Β ́), όπως ισχύει,
δικαιούνται των αντίστοιχων Μ.Α.Π., με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται
στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση».
Σε συνέχεια ερωτημάτων που περιήλθαν στην υπηρεσία μας και αφορούν στη
χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας στις καθαρίστριες που απασχολούνται με
συμβάσεις μίσθωσης έργου στις σχολικής μονάδες της Χώρας μέσω των σχολικών
επιτροπών, σας επισημαίνουμε ότι, όπως προκύπτει από τη ρητή γραμματική διατύπωση
της άνω διάταξης, η οποία αναφέρεται στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου εν γένει
και χωρίς διάκριση, αλλά και για λόγους ίσης μεταχείρισης προσωπικού, το οποίο
απασχολείται στους ίδιους χώρους εργασίας με την ίδια ειδικότητα και τα ίδια καθήκοντα,
το προσωπικό αυτό λαμβάνει τα Μ.Α.Π. από το έτος 2018 και μετά την ισχύ του
ν.4483/2017 (Α ́107/31-7-2017).
Προς τούτο, το Υπουργείο Εσωτερικών, με την υπ ́ αριθ. 1364/12-02-2018 Α ́ Απόφαση
Κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2018 προς τους Δήμους της
Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους, προχώρησε στην
αύξηση του σχετικού κονδυλίου, το οποίο ανήλθε στο ποσό των 28.000.000,00 ευρώ,
έχοντας λάβει υπόψη μεταξύ άλλων και τις αυξημένες υποχρεώσεις των Δήμων για την
κάλυψη δαπανών των ΜΑΠ και του γάλακτος των καθαριστριών με σύμβαση έργου,
δυνάμει της προαναφερθείσας διάταξης. Οι σχετικές υποχρεώσεις, άλλωστε, αναφέρονται
ρητά μεταξύ των δαπανών των σχολικών επιτροπών και στο άρθρο 1 παρ. 6 της
Υπουργικής Απόφασης οικ. 1940/02-02-2018 (Β ́310), με την οποία αντικαταστάθηκε η περ.
γ ́ της παρ. 12 του άρθρου 3 της ΥΑ 8440/2011 (Β ́318) «καθορισμός Λειτουργίας των
Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
Ελληνική

Παρακαλούμε όπως άμεσα κοινοποιήσετε το παρόν στους Δήμους της χωρικής σας
αρμοδιότητας, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα σε αυτήν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
– Δ/νση προσωπικού Τ.Α.
– Δ/νση Οικονομικής &
Αναπτυξιακής Πολιτικής

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
O καθαριστής ή καθαρίστρια του σχολείου σκουπίζει, καθαρίζει όλους τους χώρους του σχολείου εσωτερικά και
εξωτερικά, τον περίβολο του σχολείου την βιβλιοθήκη, γραφείο Δ/ντού, Υποδ/ντών ,δασκάλων, καθηγητών W.C.
λεκάνες, διαδρόμους, αίθουσες διδασκαλίας σκάλες, νιπτήρες, καρέκλες, θρανία, τραπεζογραφεία, έδρες καθηγητών,
βιβλία, βιβλιοστάτες, φορειαμό , τζάμια κ.λ.π,
Η καθαρίστρια υπακούει στους υπεύθυνους τους σχολείου και βιβλιοθήκης και τον επιστάτη του οποίου εκτελεί τις
οδηγίες. Το πλύσιμο των δαπέδων με νερό γίνεται Τρίτη και Παρασκευή. Οι τουαλέτες θα καθαρίζονται καθημερινά
και πριν από οποιαδήποτε άλλη εργασία. Για τους καθαριστές, καθαριστή των σχολείων με σύμβαση έργου, μέχρι τη
λήξη της σύμβασης 30-6-83 εφαρμόζονται οι οροί της συναποδοχής που υπογράφτηκαν από αυτούς και τον Δ/ντή
του σχολείου ή τη Σχ Εφορεία.
Η εγκύκλιος αυτή ισχύει από σήμερα εκτός από την παρ. 4 που θα ισχύσει από 1-9-1083
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
Η/3766/03-05-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Ύστερα από …. διευκρινίζουμε τα εξής σημεία της αρ. 2136/24.3.83 εγκυκλίου μας σχετικά με τα καθήκοντα των
επιστατών των δημοσίων σχολείων:
1. Ο σύλλογος των διδασκόντων αποτελεί όργανο διοίκησης του σχολείου και ασκεί τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες
από τις κείμενες διατάξεις. Τις αποφάσεις του συλλόγου των διδασκόντων υλοποιεί ο διευθυντής του σχολείου με
εντολές που εκδίδει για όλα τα όργανα του σχολείου (Υποδιευθυντή, εφημερεύοντες καθηγητές κλπ) και προς τον
επιστάτη.
2. Ο επιστάτης έχει το δικαίωμα, όπως όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, να διατυπώνει τις αντιρρήσεις του για την μη
νόμιμη εντολή, κατά την κρίση του, και σε περίπτωση μη ικανοποίησης του μπορεί να αναφερθεί ιεραρχικά στον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
3. Η επίβλεψη της καθαριότητας του σχολείου είναι από τα κύρια καθήκοντα του επιστάτη. Επιβλέπει την εργασία
των καθαριστριών, ελέγχει την αποτελεσματικότητα της και αναφέρει σχετικά στον διευθυντή του σχολείου.
4. Ο επιστάτης φροντίζει για την αφαίρεση αφισών κλπ από τους τοίχους του διδακτηρίου σύμφωνα με συγκεκριμένες
εντολές που παίρνει από τον διευθυντή του σχολείου και παρακολουθεί στη συνέχεια ώστε το διδακτήριο να είναι
καθαρό και ευπρόσωπο. Εάν εμποδιστεί στην εργασία του αυτή, αναφέρεται στο διευθυντή του σχολείου.
5. Δεν είναι υποχρεωμένος ο επιστάτης να εκτελεί μεταφορές υλικού. Όμως η τακτοποίηση των αιθουσών, η
μεταφορά μικροσυσκευών και καθισμάτων γίνεται από τον επιστάτη και με τη βοήθεια των καθαριστριών, αν
χρειάζεται.
6. Κατά την είσπραξη των αποδοχών του προσωπικού του σχολείου και σε περίπτωση που το χρηματικό ποσό που
πρόκειται να μεταφερθεί είναι μεγάλο, ο Διευθυντής του σχολείου, κατά την κρίση του, μπορεί να ζητά την συνδρομή
της Αστυνομικής Αρχής.
Δ4/1116/03-12-1984 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Καθαρισμός αποχωρητηρίων σε σχολεία που λειτουργούν επί συνεχούς βάσεως
Με αφορμή το αριθ. ΗΥΓ/213615/501/22.11.84 έγγραφο της Δ/νσης Υγιεινής του Νομαρχιακού Διαμερίσματος
Πειραιά και σε συνέχεια παλαιοτέρου σχετικού εγγράφου μας με το οποίο ενημερώθηκαν οι αρμόδιες δ/νσεις
εκπαίδευσης για την υγιεινή κατάσταση που επικρατεί σε ορισμένα σχολεία του λεκανοπεδίου Αττικής, σας
παρακαλούμε νε μεριμνήσετε μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας σας και χωρίς καθυστέρηση, ώστε οι διευθυντές
των σχολείων που λειτουργούν με διπλή ή τριπλή βάρδια επιμεληθούν της εποπτείας των κοινοχρήστων χώρων
αυτών με ιδιαίτερη σχολαστικότητα.
Είναι φανερό ότι η επίδειξη του ανάλογου προς την σοβαρότητα σας πνεύματος ευθύνης για το θέμα αυτό απ` όλους
τους σχολικούς παράγοντες κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των μαθητών και
διδασκόντων από τους κινδύνους που συνεπάγεται η ύπαρξη εστιών μολύνσεως λόγω ελλιπούς καθαριότητας των
χώρων του σχολείου.
Γ2/1073/18-03-1991 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Ύστερα από ερωτήματα …. για τις διατάξεις εγκυκλίων που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με την καθαριότητα των
σχολικών χώρων και την άδεια εισόδου στα σχολεία ιδιωτών που δεν έχουν σχέση με το σχολικό χώρο
διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
1. Έχει παρατηρηθεί ότι εις πολλά διδακτήρια των σχολείων αναγράφονται από διαφόρους κατά τις νυκτερινές
συνήθως ώρες συνθήματα διάφορου περιεχομένου.
Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και για την ευπρεπή εμφάνιση του διδακτηρίου και για την αγωγή των μαθητών.
Για το σκοπό αυτό πρέπει να φροντίσουν οι διευθυντές των σχολείων, ώστε ύστερα από τη διαπίστωση που θα
γίνεται με το καθημερινό τους έλεγχο, να διατηρείται η καθαριότητα του διδακτηρίου και να υδροχρωματίζονται οι
επιφάνειες στις οποίες έχουν αναγραφεί συνθήματα.
Η σχετική εργασία θα ανατίθεται στο υπηρετικό προσωπικό κάθε σχολείου (Σχετική η 2136/ 24.2.83 “περί
καθηκόντων επιστατών, κλητήρων και καθαριστριών” και Εγκύκλιος 141110/ 30.11.77 και Γ2/ 3590/ 8.11.84).
2. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο σχολικό χώρο ατόμων που δεν έχουν σχέση με αυτόν. Η είσοδος επιτρέπεται μόνον
σε γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών, σε σχολικούς φορείς και σε όσους ζητούν κατόπιν αιτήσεως τους να
ικανοποιηθεί κάποιο αίτημα τους.
Για την εφαρμογή της παρούσης θα είναι προσωπικά υπεύθυνοι οι διευθυντές των σχολείων.
Η/8181/14-10-1983 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Χρόνος εργασίας επιστατών
1. Οι επιστάτες των σχολείων είναι μόνιμοι Δ.Υ. και επομένως έχουν και αυτοί, όπως όλοι οι Δ.Υ. , όλα τα καθήκοντα,
τις υποχρεώσεις τα δικαιώματα και τους περιορισμούς που προβλέπονται από τον υπαλληλικό κώδικα και τις
ισχύουσες διατάξεις.
2. Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις του Υ.Κ. (Π.Δ. 611/77) όπως τροποποιήθηκε με την από 29.10.80 Π.Ν.Π. που
κυρώθηκε με τον Ν.1157/81 ΦΕΚ 126/81 τ.Α`, οι ώρες εργασίας των μονίμων υπαλλήλων του δημοσίου ορίζονται σε
37 1/2 την εβδομάδα, δηλ. σε 7 1/2 την ημέρα, οι οποίες είναι συνεχείς. Διακοπτόμενη εργασία δεν επιτρέπεται. Κατ`
εξαίρεση επιτρέπεται, όταν αυτό επιβάλλεται λόγω ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής

της υπηρεσίας ή εργασίας, με τη διαδικασία που ορίζουν οι παραπάνω διατάξεις, δηλ. με απόφαση του αρμόδιου
Υπουργού.
3. Σύμφωνα με τα παραπάνω και οι επιστάτες των σχολείων πρέπει να εργάζονται κατά κανόνα 7 1/2 ώρες την
ημέρα, οι οποίες πρέπει να είναι συνεχείς.
4. Το γεγονός ότι ορισμένοι διευθυντές σχολείων υποχρεώνουν επιστάτες να εργάζονται πρωί και απόγευμα,
συμβαίνει γιατί δεν υπάρχουν επιστάτες σε όλα τα σχολεία. Όπως είναι γνωστό, με το Ν.309/76 συστήθηκαν μόνο
846 θέσεις επιστατών για τα σχολεία Μ.Ε., οι οποίες κατανεμήθηκαν κυρίως σε πολυπληθή Λύκεια, με σκοπό να
εξυπηρετούν και τις ανάγκες των Γυμνασίων που στεγάζονται με αυτά. Έτσι όπου υπάρχει επιστάτης οργανικά
τοποθετημένος σε Λύκειο, είναι υποχρεωμένος να εξυπηρετεί και το συστεγαζόμενο Γυμνάσιο, όταν λειτουργούν
στον ίδιο κύκλο, δηλαδή πρωί ή απόγευμα, πάντα μέσα στα πλαίσια του ωραρίου που προαναφέραμε και με
συνεχείς ώρες εργασίας.
5. Για τα γυμνάσια που διαχωρίστηκαν από τα λύκεια, δηλ. που δε συστεγάζονται με αυτά που έχουν επιστάτη,
πρέπει με ευθύνη του Προϊσταμένου της διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης που υπάγεται το σχολείο, σε
συνεννόηση με τους διευθυντάς των σχολείων, να βρεθεί τρόπος ώστε να εξυπηρετούνται και τα δύο σχολεία και ο
επιστάτης να δουλεύει κανονικά τις ώρες που είναι υποχρεωμένος από τον νόμο και συνεχόμενες. Αυτά για να
αποφευχθούν προς το παρόν οι διαφωνίες που δημιουργούνται μεταξύ επιστατών και διευθυντών σχολείων, μέχρι να
τοποθετηθούν επιστάτες σε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία. Αυτό είναι ένας από τους μελλοντικούς στόχους
της υπηρεσίας μας.

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 97 του
ν. 4483/2017 (Α΄ 107) αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) του δικαιούχου προσωπικού των ΟΤΑ που προβλέπονται στην
υπ’ αρ. 43726/7.6.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄ 2208), τα
οποία δεν χορηγούνται εντός του έτους, αποτιμώνται
σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών
που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών
και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις:».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107)
καταργείται.
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 97 του
ν. 4483/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δικαιούχοι, οι
οφειλές, ο αριθμός των δόσεων, καθώς και κάθε άλλη
συναφής λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του
οικείου Συμβουλίου».

ΕΔΩ ΤΟ Φ.Ε.Κ.

Φ.Ε.Κ.,Νομοι,Εγκυκλιοι σε συμβασεις ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΔΟΧ

1 .α.i. Το προσωπικό, που έχει καταταγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
1 του Ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α ́) σε οργανικές θέσεις καθαριστριών και
καθαριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και
απασχολείται στον καθαρισμό σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και
∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταφέρεται από 1.1.2011, με την ίδια σχέση
εργασίας, σε προσωποπαγείς θέσεις στους αντίστοιχους δήμους, όπως αυτοί
συνιστώνται με το άρθρο 1, που ανήκουν οι μονάδες αυτές, για την άσκηση της
αρμοδιότητας καθαρισμού των οικείων σχολικών μονάδων της χωρικής τους
αρμοδιότητας, σύμφωνα και με τη ρύθμιση του άρθρου 75 παρ. 1 περ. ε1 του
Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων.Το ανωτέρω προσωπικό, κατά το χρονικό
διάστημα που δεν λειτουργούν οι σχολικές μονάδες, απασχολείται για τον
καθαρισμό υπηρεσιών του οικείου ∆ήμου, καθώς και Ν.Π.∆.∆. αυτού.
ii. Για τη μεταφορά εκδίδεται μέχρι 31.12.2010 σχετική απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
iii. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και
συνταξιοδοτικό καθεστώς, στο οποίο υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του
στους δήμους, τυχόν δε επιπλέον αποδοχές με τα πάσης φύσεως επιδόματα
διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.
β.Για την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού, το
ποσοστό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) των ∆ήμων της
παραγράφου 1, περίπτωση α ́ του άρθρου 259 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ́) που
εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό αυξάνεται από 1.1.2011 σε 21,3 %.
Ειδικά για το έτος 2011, η αναλογούσα αύξηση των Κ.Α.Π. των ∆ήμων
διενεργείται με μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό
του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
γ.αα. Για τα διδακτικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, οι συμβάσεις μίσθωσης
έργου της παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α ́ 101) καταρτίζονται
ενιαία, με διάρκεια δύο (2) διδακτικών ετών.
ββ) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι ανάγκες των δήμων
για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το μόνιμο
προσωπικό τους, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, οι οποίες
καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής
της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α ́ 280). Οι συμβάσεις του
προηγούμενου εδαφίου δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο
αριθμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του άρθρου 89 του ν. 4604
/2019 (Α ́ 50) και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α ́ 28),
αποκλείεταιδε, η μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Η παρ. 1 του
άρθρου δεύτερου του 4528/2018 (Α ́ 50) εφαρμόζεται και για τις συμβάσεις της
παρούσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών
ρυθμίζονται η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι της σύμβασης εργασίας και οι
προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την

προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την
εφαρμογή της παρούσας.
γγ. Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού της
υποπερίπτωσης ββ ́, από το διδακτικό έτος 2020-2021 και εφεξής, εγγράφεται
ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία
κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 34 ΝΟΜΟΣ 4713/2020 και ισχύει από 29/07
/2020
2 . Στις ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α ́), που
προβλέπουν τη δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού, με σχέση εργασίας
αορίστου χρόνου κοινωφελούς επιχείρησης που έχει πτωχεύσει, υπάγεται και
το προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εφόσον απασχολείται με
την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων που συνεχίζονται από νέα κοινωφελή
επιχείρηση του ίδιου Ο.Τ.Α..
3 . Στην περίπτωση β ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ
163 Α ́), όπου αναφέρονται «άποροι δημότες» νοούνται «άποροι κάτοικοι».
4 . Η διαδικασία εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια
του προσωπικού των Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού αναστέλλεται μέχρι 1.7.2011.
Μέχρι τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων του προσωπικού των
∆ήμων παρατείνεται η λειτουργία των υφισταμένων. Με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
καθορίζεται ο χρόνος εκλογής των αιρετών μελών των υπηρεσιακών
συμβουλίων.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 51 ΝΟΜΟΣ 3905/2010 και ισχύει από 23/12
/2010
5 . Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να επιβάλλεται
ανταποδοτικό τέλος απαλλοτρίωσης, αποκλειστικά για τη δημιουργία
κοινόχρηστων χώρων και την ικανοποίηση κοινωφελών χρήσεων και σκοπών.
Το ύψος του τέλους, οι υπόχρεοι στην καταβολή του και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια ορίζονται με την ίδια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Τα
έσοδα του ανωτέρω τέλους διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών
προς αποζημίωση των ιδιοκτητών των απαλλοτριούμενων ακινήτων.
6 . α. Η παρ. 8 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3838/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Για την υποβολή των προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο δηλώσεων και
αιτήσεων εγγραφής σε δημοτολόγιο καταβάλλεται ποσό ύψους εκατό (100)
ευρώ, που εισπράττεται από τον οικείο δήμο και διατίθεται αποκλειστικά για τη
λειτουργία των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη διεκπεραίωση των
δηλώσεων και αιτήσεων και τη διενέργεια των σχετικών εγγραφών. Από την
αρμόδια υπηρεσία του δήμου εκδίδεται το προβλεπόμενο από την κείμενη
νομοθεσία αποδεικτικό είσπραξης, το οποίο ο ενδιαφερόμενος καταθέτει ως
δικαιολογητικό που συνοδεύει την αίτηση και δήλωσή του.»

β. Η υποπερίπτωση αβ ́ της περίπτωσης ε ́ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3838/2010, αντικαθίσταται
ως εξής:
«αβ) βεβαίωση ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε πολίτες κρατών –
μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή των χωρών ΕΖΕΣ, με βάση τις διατάξεις του Π.
∆. 106/2007 (ΦΕΚ 135 Α ́)».
γ. Η παρ.1 του άρθρου 28 του Ν. 3838/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ποσοστό 15% επί των εισπραττόμενων εσόδων από τα παράβολα της
αίτησης πολιτογράφησης μεταφέρεται σε λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων με τίτλο «Εσοδα από παράβολα αιτήσεων
πολιτογράφησης υπέρ Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού». Το προϊόν του λογαριασμού αυτού
κατανέμεται στους Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Το ποσό αυτό, καθώς επίσης
και το ποσό που εισπράττεται από τον οικείο δήμο για την κτήση της Ελληνικής
Ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών σύμφωνα με το άρθρο 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, διατίθεται από
αυτόν για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του που χειρίζονται θέματα
εφαρμογής του παρόντος νόμου. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού, μετά από
γνώμη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., καθορίζεται και η σχετική διαδικασία.»
7 . α. Η περίπτωση η της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 3838/2010 αντικαθίσταται
ως εξής:
«η. έχουν τίτλο διαμονής ως ομογενείς και έχουν συμπληρώσει από τη
χορήγησή του πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη Χώρα».
β. Στην παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 3838/2010 προστίθεται περίπτωση θ ́ ως
εξής:
«θ. πολίτες χωρών ΕΖΕΣ που είναι κάτοχοι τίτλου διαμονής εκδιδόμενου από
τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και συμπληρώνουν πενταετή συνεχή και νόμιμη
διαμονή στη Χώρα».
γ. Η περίπτωση γ ́ της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 3838/2010 αντικαθίσταται
ως εξής:
«γ. επικυρωμένο αντίγραφο του κατά περίπτωση υφιστάμενου τίτλου διαμονής
σε ισχύ».
8 . α. Οι υπάλληλοι, οι οποίοι ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες και
διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στις Περιφέρειες του Κράτους για την κάλυψη
των αναγκών των ∆ιευθύνσεων Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης, υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους τουλάχιστον
για μια πενταετία αποκλειστικά στις ∆ιευθύνσεις αυτές:

i) οι απόφοιτοι του Τμήματος Μεταναστευτικής Πολιτικής της Εθνικής Σχολής
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής ∆ημόσιας
∆ιοίκησης με εξειδίκευση σε θέματα μετανάστευσης και ιθαγένειας,
ii) οι υπάλληλοι που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στις οργανικές θέσεις που
συστάθηκαν με το άρθρο 76 παρ. 13 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α ́),
iii) οι υπάλληλοι που μετατάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89
παρ. 2 του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α ́), όπως ισχύει,
iv) οι υπάλληλοι, οι οποίοι, κατόπιν λύσης της σύμβασης, δυνάμει της οποίας
παρείχαν εργασία στις Υπηρεσίες Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης, μονιμοποιήθηκαν ύστερα από την έκδοση σχετικής
τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και
v) οι συμβασιούχοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που απασχολούνται με
βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.∆. 164/2004 .
β. Μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
υπάλληλοι των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει,
ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, για ένα τουλάχιστον έτος σε οργανικές μονάδες
αυτών, με αντικείμενο την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών ή
απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και θεμάτων αστικής και δημοτικής
κατάστασης, μπορούν να μεταταχθούν ή να μεταφερθούν με την ίδια σχέση
εργασίας στις ∆ιευθύνσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης ή στις ∆ιευθύνσεις Ιθαγένειας των κρατικών περιφερειών. Η
μετάταξη ή η μεταφορά διενεργείται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων,
στην οποία επισυνάπτεται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης για τη συνδρομή των προϋποθέσεων απασχόλησής
τους στα αναφερόμενα αντικείμενα. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
του Υπουργού Οικονομικών σε κενές οργανικές θέσεις και σε περίπτωση που
δεν υφίστανται σε προσωποπαγείς θέσεις, με παράλληλη κατάργηση της θέσης
την οποία κατείχε ο υπάλληλος στην υπηρεσία από την οποία μετατάσσεται. Η
αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη
δημοσίευση του παρόντος προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Οι μετατασσόμενοι ή μεταφερόμενοι με βάση τις
διατάξεις της παρούσας παραγράφου υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες
τους τουλάχιστον για μια πενταετία στις υπηρεσίες, στις οποίες μετατάσσονται
ή μεταφέρονται.
9 . Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 3833/2010
(ΦΕΚ 40 Α ́), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 18 του άρθρου 47 του
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ́), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ομοίως εξαιρείται το προσωπικό που προβλέπεται στις περιπτώσεις β ́ έως
και ια ́, ιγ ́ έως και ιη ́ και στην περίπτωση κ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 4
της ΠΥΣ 33/2006.»

10 . Στις κατωτέρω διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ́) επέρχονται οι
ακόλουθες αναδιατυπώσεις και προσθήκες:
α ) Στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στο τέλος της περιπτώσεις α ́ προστίθεται η
φράση: «Ειδικά ο δήμος Θάσου αποτελεί ξεχωριστή περιφερειακή ενότητα», στο
τέλος της περίπτωσης ε “προστίθεται η φράση: «Ειδικά οι δήμοι Αλονήσου,
Σκιάθου και Σκοπέλου αποτελούν την περιφερειακή ενότητα Σποράδων» και
στην περίπτωση θ “στην περιφερειακή ενότητα του Βορείου Τομέα Αθηνών
περιλαμβάνεται και ο δήμος Ηρακλείου.
β ) Στην παρ. 12 του άρθρου 14 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Ειδικά για τους
υποψηφίους στις εκλογικές περιφέρειες της περίπτωσης γ ́ του άρθρου 25 τα
κωλύματα του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν για τα διοικητικά όρια του
δήμου.»
γ ) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 18 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υποψήφιων μελών του
δημοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας είναι
μικρότερος του συνολικού αριθμού των αντίστοιχων μελών, σύμφωνα και με
την παράγραφο 2 του επόμενου άρθρου, το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί
του αριθμού των αντί­στοιχων μελών, που περιλαμβάνονται στη γραπτή δήλωση
του συνδυασμού.»
δ ) Στην παρ. 4 του άρθρου 21 η αναφορά στην παρ. 3 του άρθρου 19
αντικαθίσταται με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
ε) Στην παρ. 1 του άρθρου 30 η φράση «με την απόφαση της παραγράφου 12»
αντικαθίσταται με τη φράση «με την απόφαση της παρ. 13».
στ ) Στην παρ. 9 του άρθρου 67 η φράση: «Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται
μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης» αντικαθίσταται από τη φράση: «Με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης».
ζ ) Στην παρ. 2 του άρθρου 94 η υπ ́ αριθμ. 20 αρμοδιότητα αναδιατυπώνεται, ως
ακολούθως:
«20. Η χορήγηση έγκρισης δομικής κατασκευής κεραίας σταθμού στην ξηρά,
σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α ́) και το άρθρο 24 Α ́ παρ. 5
εδάφιο ε ́ του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 129 Α ́), όπως ισχύει, καθώς και η επιβολή
κυρώσεων στους παραβάτες.»
η ) Στο τέλος της παρ. 1 περίπτωση α ́ του άρθρου 95 προστίθεται εδάφιο, ως
ακολούθως:
« Κατ ́ εξαίρεση ως χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους της
αρμοδιότητας της παρ. 4 υπ ́ αριθμ. 18 του προηγούμενου άρθρου, η οποία
περιλαμβάνει κα τα μουσικά και καλλιτεχνικά γυμνάσια και λύκεια, ορίζεται η
1η Ιουλίου 2011.»

θ ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 136 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τις περιφέρειες Βορείου και
Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας
και Αττικής.»
ι ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 107 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«2. Οι δήμοι δεν επιτρέπεται να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε άλλες ανώνυμες
εταιρείες, κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων, εκτός από
εκείνες που είχαν συσταθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και
υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 194 αυτού.»
ια ) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 120 η φράση: «Ειδικά για τις περιφέρειες
Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων» αντικαθίσταται από τη φράση:
«Ειδικά για τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων,
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας».
ιβ ) Στην παράγραφο 1 περίπτωση γ ́ του άρθρου 121, μετά τη φράση: «Ειδικά για
τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου» προστίθεται η φράση: «Ιονίων
Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας».
ιγ ) Στο άρθρο 186 στον υπό στοιχείο γ ́ «Υποτομέα Ε­νέργειας», ο οποίος
περιλαμβάνεται στον τομέα Γ “(Φυσικών Πόρων – Ενέργειας – Βιομηχανίας) η υπ ́
αριθμ. 16 αρμοδιότητα απαλείφεται. Στην υπ ́ αριθμ. 18 η φράση: «Η χορήγηση
άδειας πωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση» αντικαθίσταται από
τη φράση: «Η χορήγηση άδειας για» και στην υπ ́ αριθμ. 17 αρμοδιότητα του
τομέα ∆” (Απασχόλησης – Εμπορίου – Τουρισμού) η φράση: «Σε συνεργασία με τις
Αστυνομικές Αρχές» απαλείφεται.
ιδ ) Στην παρ. 4 του άρθρου 205, καθώς και στην παρ. 4 του άρθρου 255 οι
φράσεις: «στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας» και «του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας» αντικαθίστανται από τις φράσεις: «στον
περιφερειάρχη» και «του περιφερειάρχη», αντιστοίχως.
ιε ) Στη διάταξη του άρθρου 286 και μετά τη φράση: «σε σχέση με τη διενέργεια
των εκλογών των άρθρων» προστίθεται η φράση: «94 παρ. 6 περιπτώσεις 41
και 42»,καθώς και μετά τη φράση: «283 παράγραφοι» προστίθεται η παρ. «7».
ιζ ́)
ιη) Το άρθρο 240 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι απόφοιτοι της 20ής εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣ∆∆ και της 3ης
εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΤΑ που διαθέτουν πτυχίο νομικού τμήματος ή
τμήματος πολιτικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης ή πτυχίο οικονομικών
επιστημών ή πολυτεχνικών σχολών μπορούν με αίτησή τους να μετατάσσονται
σε κενές οργανικές θέσεις στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α..
Οι θέσεις που καλύπτονται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν

Οι θέσεις που καλύπτονται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν
μπορούν να υπερβούν το 20% των οργανικών θέσεων του κλάδου στον οποίο θα
μεταταγούν.
Η μετάταξή τους γίνεται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού,
χωρίς γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της
παρ. 5 του άρθρου 71 του Ν. 3528/2007 όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α ́) ύστερα από πρόσκληση της
Υπηρεσίας με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία ενός (1) μηνός από την έκδοση της πρόσκλησης που προβλέπεται
στο άρθρο 222 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ́).
2. Στην περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις σε σχέση με τις
θέσεις που διατίθενται, η επιλογή τους θα γίνει με βάση ενιαίο πίνακα, στον
οποίο περιλαμβάνονται οι απόφοιτοι και των δύο Σχολών, με φθίνουσα σειρά
βαθμολογίας.»
ιθ ) Στην παράγραφο 1 περίπτωση β ́ του άρθρου 241 και μετά τη λέξη
«∆ιευθύνσεις» τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις «Αυτοτελείς
∆ιευθύνσεις».
κ ) Στις ρυθμίσεις του άρθρου 254 υπάγονται και οι δικηγόροι με σχέση
έμμισθης εντολής, που υπηρετούσαν στους συνενούμενους δήμους.
κα ) Η παρ. 1 του άρθρου 266 αναδιατυπώνεται, ως ακολούθως:
«1. Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των ∆ήμων εκπονείται πενταετές
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ ́ έτος σε ετήσιο
Πρόγραμμα ∆ράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα
καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα ∆ράσης, το οποίο αποτελεί μέρος
του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα.»
κβ ) Στην παρ. 3 του άρθρου 276 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Για τις
αποκεντρωμένες υπηρεσίες αρμόδιος είναι ο Επίτροπος της έδρας τους. Ειδικά
για την Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής, αρμόδιοι για τις οικείες
περιφερειακές ενότητες, είναι οι Επίτροποι, που ορίζονται από την Ολομέλεια
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»
κγ ) Στην περίπτωση βi της παραγράφου VI του άρθρου 280 μετά τη λέξη
«∆ιευθύνσεις» τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις «αυτοτελείς
∆ιευθύνσεις» και μετά τη λέξη «Τμήματα» τίθεται κόμμα και προστίθενται οι
λέξεις «αυτοτελή Γραφεία».
κδ ) Στο άρθρο 283 στο τέλος της παραγράφου 7 απαλείφεται η τελεία, τίθεται
κόμμα και προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «καθώς και οικισμών, οι οποίοι
έχουν απογραφεί ως αυτοτελείς, των δημοτικών διαμερισμάτων των εδρών
των αντίστοιχων δήμων, εφόσον δεν ανήκουν σε κάποιο από τα υφιστάμενα
δημοτικά διαμερίσματα.»
Στο τέλος της παραγράφου 11 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

«Με την ίδια απόφαση κατανέμεται αναλογικά στις δημοτικές κοινότητες του
άρθρου 2 παρ. 4 του παρόντος νόμου, τυχόν πληθυσμός, ο οποίος
περιλαμβάνεται στην Απόφαση της παρ. 13 του παρόντος άρθρου, ο οποίος δεν
είναι δυνατόν να κατανεμηθεί στις δημοτικές κοινότητες, λόγω ελλιπών
στοιχείων τόπου εγκατάστασης.» και οι περιπτώσεις β ́ και δ ́ της παραγράφου
9 αντικαθίστανται, ως ακολούθως:
«β) δύο δικαστικούς λειτουργούς του Συμβουλίου της Επικρατείας, που
ορίζονται από τον Πρόεδρο του ∆ικαστηρίου, ο αρχαιότερος των οποίων
αναπληρώνει τον πρόεδρο της Επιτροπής, όταν κωλύεται ή απουσιάζει»,
«δ) έως δύο μέλη ∆ΕΙΊ».
κε ) Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 32 και της
παραγράφου 4 του άρθρου 138 του Ν. 3852/2010 απαλείφονται. Ομοίως, το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 33 και της παραγράφου 3 του
άρθρου 139 απαλείφονται.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 132 ΝΟΜΟΣ 4555/2018 και ισχύει από 19/07
/2018
11 . Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες μίσθωσης ακινήτων προς δημιουργία
χώρων στάθμευσης τροχοφόρων από τους Ο.Τ.Α., καθώς και εκείνες που
αφορούν μισθώματα που καταβλήθηκαν για τη στέγαση της πυροσβεστικής
υπηρεσίας. Μέχρι την έναρξη εφαρμογής του ειδικού προγράμματος εξυγίανσης
του άρθρου 262 του Ν. 3852/2010 , δεν υπάγονται στους περιορισμούς της
παραγράφου 1 του άρθρου 264 του ίδιου νόμου τα δάνεια που συνομολογούνται
από δήμους, με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση οφειλών, εν γένει, από
ήδη συνομολογηθέντα και ληφθέντα δάνεια.

1. Η υποπερ. ββ) της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α ́ 138)
αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι ανάγκες των δήμων
για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το μόνιμο
προσωπικό τους, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, οι οποίες
καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής
της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α ́ 280). Οι συμβάσεις του
προηγούμενου εδαφίου δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο
αριθμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του άρθρου 89 του ν. 4604
/2019 (Α ́ 50) και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α ́ 28),
αποκλείεταιδε, η μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Η παρ. 1 του
άρθρου δεύτερου του 4528/2018 (Α ́ 50) εφαρμόζεται και για τις συμβάσεις της
παρούσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών
ρυθμίζονται η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι της σύμβασης εργασίας και οι
προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την
εφαρμογή της παρούσας.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α ́ 101) καταργείται.

Στο άρθρο 34 του ν. 4713/2020 (Α’ 147) προστίθενται
παρ. 3 και 4, ως εξής:
«3. Η δαπάνη που προκύπτει από τις συμβάσεις του

άρθρου αυτού, οι οποίες εγκρίθηκαν με την υπό στοι-
χεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19.8.2020 εγκριτική

απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της

Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α ́ 280), κα-
λύπτεται από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού

ή από ειδική επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερι-
κών. Ειδικά για τις περιπτώσεις που επιλέγεται από τους

δήμους αύξηση των ωρών μερικής απασχόλησης ή η
καταβολή υπερωριακής απασχόλησης, η δαπάνη που
προκαλείται από την αύξηση καλύπτεται αποκλειστικά
από ίδιους πόρους, συμπεριλαμβανομένων εσόδων
από ανταποδοτικές υπηρεσίες ή άλλων ανειδίκευτων
εσόδων.

4. Έως την πρόσληψη του προσωπικού κατά τις διατά-
ξεις του παρόντος, οι δήμοι καλύπτουν τις ανάγκες κα-
θαριότητας των σχολικών μονάδων κατά την παρ. 2 του

άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)».

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ

Σας ανακοινώνουμε ότι με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-2020
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/Α’) όπως ισχύει, εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
πλήρους απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης (διάρκειας τριών (3) ωρών ημερησίως), για την
κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΔΩ

Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα.
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1232/1982 «Επαναφορά σε
ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ.
4352/1964 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́ 22),
2. των άρθρων 15 παρ. 2 περ. γ ́ και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α ́ 98) και το
γεγονός ότι, από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού,
3. του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́ 19),
4. την ανάγκη περιστολής των δαπανών στο Δημόσιο, τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που
ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, λόγω των δημοσιονομικών
συνθηκών,
5. τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού,
αποφασίζει

Άρθρο 1

Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων
1. Αναστέλλεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007 ο διορισμός και η
πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης, των τοπικών ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων
(Τ.Ε.Δ.Κ.). της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος
(Κ.Ε.Δ.Κ.Ε) και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που
ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του
ετήσιου προϋπολογισμού τους.

2. Με την επιφύλαξη της εξαίρεσης του άρθρου 4 περ. ιε της
παρούσας πράξης, η αναστολή των διορισμών και των προσλήψεων
ισχύει και για το προσωπικό των δημοσίων επιχειρήσεων και
οργανισμών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του
ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α ́ 314).
3. Η αναστολή των διορισμών και των προσλήψεων ισχύει και για το
προσωπικό των φορέων της πρώτης και της δεύτερης παραγράφου
που έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.
2190/1994 (ΦΕΚ Α ́ 28).
4. Η αναστολή διορισμών και προσλήψεων ισχύει και για τη σύναψη
συμβάσεων έργου των φορέων των προηγούμενων παραγράφων με
φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 2

Κατ’ εξαίρεση προσλήψεις, διορισμοί και σύναψη συμβάσεων

έργου

1. Συνιστάται Τριμελής Επιτροπή που αποτελείται από τον Υπουργό
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρο,
τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και το Γενικό Γραμματέα
της Κυβέρνησης. Η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη
χορήγηση της έγκρισης της επόμενης παραγράφου.
2. Διορισμός και πρόσληψη προσωπικού καθώς και σύναψη
συμβάσεων έργου επιτρέπεται στους φορείς του προηγούμενου
άρθρου μόνο ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της προηγούμενης
παραγράφου. Η έγκριση χορηγείται ύστερα από πρόταση του
αρμόδιου υπουργού κατά τη διαδικασία του επόμενου άρθρου. Η
έγκριση αυτή απαιτείται και για την κίνηση των διαδικασιών
προκήρυξης πλήρωσης θέσεων και για την έκδοση όλων γενικά των
προπαρασκευαστικών πράξεων για το διορισμό, την πρόσληψη ή
την σύναψη σύμβασης έργου.
3. Ειδικά για την έγκριση αιτημάτων των επιχειρήσεων των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), που αναφέρονται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, αρμόδιος είναι ο
Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας.
Άρθρο 3
Διαδικασία

1. Η πρόταση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 για τους διορισμούς,
τις προσλήψεις και τις συμβάσεις έργου με όλα τα δικαιολογητικά

που προβλέπονται στο παρόν άρθρο διαβιβάζεται δια του αρμοδίου
Υπουργού στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής
Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης.
2. Στην πρόταση του αρμόδιου Υπουργού επισυνάπτεται εισήγηση
του Γενικού Γραμματέα του οικείου Υπουργείου προς τον Υπουργό,
στην οποία πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως οι αιτούμενες εγκρίσεις
ως προς την ύπαρξη πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας ή του
φορέα για την κάλυψη των οποίων προορίζονται.
Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου, η
εισήγηση για την αιτιολόγηση των αναγκών της υπηρεσίας γίνεται
από τον Ο.Τ.Α. στον οποίο ανήκει η επιχείρηση.
3. Η Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού επεξεργάζεται τις
σχετικές προτάσεις, τα αιτήματα και τα στοιχεία με τη συνδρομή της
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,
εισηγείται στην Επιτροπή του άρθρου 2 παρ. 1 της παρούσας
πράξης και καταρτίζει το σχέδιο της τελικής απόφασης. Στην
εισήγηση προς την Επιτροπή συμπεριλαμβάνονται τα συγκεκριμένα
εκείνα στοιχεία του προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού, από
τα οποία προκύπτει η ανάγκη έγκρισης της πρότασης ή του
αιτήματος.
4. Τα αιτήματα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
πρώτου και δεύτερου βαθμού συγκεντρώνονται από το Γενικό
Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και υποβάλλονται από αυτόν
στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
με αναλυτική εισήγηση για την αιτιολόγηση των αναγκών που
καθιστούν σκόπιμη την έγκριση των αιτημάτων.
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 71 ΝΟΜΟΣ 4674/2020 και ισχύει από
11/3/2020
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
5. Όλα τα αιτήματα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένα και να
αναφέρουν ειδικά:
α) τις υπηρεσιακές ανάγκες, β) την κατηγορία, τον κλάδο και την
ειδικότητα του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί, να
διορισθεί ή να συνάψει σύμβαση έργου,
γ) το είδος της σχέσης εργασίας ή έργου,

δ) τις συγκεκριμένες διατάξεις που παρέχουν τη δυνατότητα
πρόσληψης, διορισμού ή σύναψης σύμβασης έργου.
6. Όλα τα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται από στοιχεία σχετκά:
α) με τον αριθμό του προβλεπόμενου τακτικού προσωπικού, κατά
κλάδο ή ειδικότητα και του προσωπικού που υπηρετεί κατά το χρόνο
υποβολής του αιτήματος,
β) τον αριθμό των κενών θέσεων,
γ) τον αριθμό των προσλήψεων προσωπικού, των
επαναπροσλήψεων προσωπικού σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, των
προσλήψεων ατόμων ειδικών κατηγοριών και των μετατάξεων από ή
προς το φορέα που έγιναν κατά την προηγούμενη τριετία, χωριστά
για κάθε έτος, για την κάλυψη αναγκών αναλόγων με εκείνες του
αιτήματος, καθώς και των αποχωρήσεων από την υπηρεσία κατά το
ίδιο χρονικό διάστημα.
7. Σε όλα τα αιτήματα θα πρέπει επίσης να αναφέρεται:
α) σε ποιο ποσό ανέρχονται οι δαπάνες για την πληρωμή του υπό
πρόσληψη ή διορισμό προσωπικού για το τρέχον και τα επόμενα
οικονομικά έτη
β) αν για το σκοπό αυτό έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον
προϋπολογισμό του φορέα ή άλλου φορέα στο πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων, στον προϋπολογισμό Ειδικού Λογαριασμού,
στο πρόγραμμα εκτέλεσης έργων χρηματοδοτούμενων από Διεθνείς
Οργανισμούς,την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ. ή θα καλυφθούν από
άλλους πόρους.
8. Εφόσον οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό το αίτημα απαιτείται να συνοδεύεται από βεβαίωση
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την οποία να προκύπτει η
εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων.
9. Μετά την έκδοσή τους οι εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής του
άρθρου 2 παρ. 1 του παρούσας πράξης αποστέλλονται από τη
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης στους ενδιαφερόμενους φορείς που έχουν
υποβάλει το σχετικό αίτημα, με κοινοποίηση στον αρμόδιο Υπουργό,
στα μέλη της Επιτροπής Προσωπικού Δημόσιου Τομέα και στο
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

10. Στις περιπτώσεις έγκρισης από το Γενικό Γραμματέα της
Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3, η απόφαση
αποστέλλεται από τον ίδιο στον ενδιαφερόμενο φορέα και
κοινοποιείται στα μέλη της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1, στη
Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας
Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
στο Α.Σ.Ε.Π.
11. Οι εγκριτικές πράξεις εκτελούνται από τα αρμόδια κατά τις
κείμενες διατάξεις όργανα, με την κατά περίπτωση σύμπραξη του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 και την κείμενη
νομοθεσία.

Άρθρο 4

Εξαιρέσεις από την αναστολή

2

1. Από την αναστολή του άρθρου 1 της πράξης αυτής εξαιρούνται
μόνο:
α) το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Βουλής
των Ελλήνων,
β) οι δικαστικοί λειτουργοί, το κύριο προσωπικό του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους και οι ιατροδικαστές,
γ) το προσωπικό του άρθρου 16 παρ. 6 του Συντάγματος,
δ) οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι μόνο για το διορισμό τους
στους οικείους Συλλόγους για την άσκηση του επαγγέλματός τους,
καθώς και οι άμισθοι υποθηκοφύλακες και οι άμισθοι δικαστικοί
επιμελητές, όπως και το προσωπικό των άμισθων
υποθηκοφυλακείων,
ε) οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι ειδικοί σύμβουλοι, οι ειδικοί
συνεργάτες που εξομοιώνονται από άποψη συνεπειών με
μετακλητούς υπαλλήλους και των οποίων οι θέσεις προβλέπονται
από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και το προσωπικό που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 2190/1994,
στ) οι δημοσιογράφοι στα γραφεία Τύπου των Υπουργείων που
προβλέπονται από το άρθρο 67 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ Α ́ 50),

ζ) οι Γραμματείς Κοινοτήτων που διορίζονται σε μοναδικές οργανικές
θέσεις,
η) η ανάθεση έργου για διερμηνεία σε συνέδρια, ημερίδες, επιτροπές,
συζητήσεις με εκπροσώπους ξένων χωρών ή οργανισμών ή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικώς σε κάθε περίπτωση που απαιτείται
διερμηνεία,καθώς και για κατά περίπτωση μεταφράσεις κειμένων
(εγγράφων, κωδίκων, υπηρεσιακών φυλλαδίων κ.λπ.),
θ) οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, έργου ή ωριαίας
αποζημίωσης του διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και των Μονάδων
Εκπαίδευσης ή Σχολών Επιμόρφωσης των Υπουργείων και των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,
ι) οι ερευνητές, το τεχνικό και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των
Ερευνητικών Ιδρυμάτων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής
Ενέργειας, οι συμβάσεις ανάθεσης έργου, για τις ανάγκες
ερευνητικών προγραμμάτων από τα Ιδρύματα αυτά, καθώς και το
επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται σε ερευνητικά έργα ή
προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω των Ειδικών
Λογαριασμών των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των ΤΕΙ,
ια) οι διοριζόμενοι ή προσλαμβανόμενοι σε εκτέλεση δικαστικών
αποφάσεων.
ιβ) το προσωπικό ειδικών κατηγοριών, εφόσον ο διορισμός /
αναδιορισμός ή η πρόσληψη ή επαναπρόσληψή του επιβάλλεται από
ρητή διάταξη νόμου, χωρίς να καταλείπεται στάδιο διακριτικής
εκτίμησης στις αρμόδιες διοικητικές αρχές,
ιγ) οι ιατροί, υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου (ν.δ. 67/1968, ΦΕΚ Α ́
303), οι ειδικευόμενοι ιατροί (ν.δ. 123/1975, άρθρο 1, ΦΕΚ Α ́ 172)
που προσλαμβάνονται σε θέσεις ισάριθμες με εκείνες που
κενώνονται με την αποχώρηση ιατρών αντίστοιχων κατηγοριών και οι
υπόχρεοι ετήσιας υπηρεσίας κτηνίατροι, γεωπόνοι και πτυχιούχοι
σχολών που προβλέπονται για τον κλάδο ΠΕ4 Ιχθυολόγων (ν.
2538/1997, άρθρα 4 και 4α, ΦΕΚ Α ́ 242),
ιδ) οι συμβάσεις έργου διάρκειας έως ενός έτους του πάσης φύσεως
καλλιτεχνικού προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθώς και η απασχόληση
καλλιτεχνικού, τεχνικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ορισμένοι, χρόνου ή έργου σε κρατικά θέατρα και
ορχήστρες, τη Λυρική Σκηνή καθώς και στο Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.

για συγκεκριμένες παραστάσεις ή άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις,
σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα,
ιε) το προσωπικό των ανωνύμων εταιρειών, για τις οποίες
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β ́ του ν. 3429/2005,
ιστ) το προσωπικό των εταιρειών του Δημοσίου ή άλλων φορέων του
δημοσίου τομέα που εκτελούν οι ίδιες έργα εθνικής ή περιφερειακής
κλίμακας, τα οποία χρηματοδοτούνται κατά 50% τουλάχιστον από
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ιζ) Τα μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης,
ιη) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για μερική απασχόληση
τους Ο.ΤΑ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3250/2004,
ιθ) το προσωπικό που έχει εξαιρεθεί ρητά με ειδική διάταξη νόμου
από την διαδικασία της ΠΥΣ 55/1998 ή της ΠΥΣ 236/1994.

κθ. Οι δημοσιογράφοι που προσλαμβάνονται στο Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε.
κι. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου, οι συμβάσεις εργασίας ή
απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που
προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για
την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών επί μνημείων ή σωστικών
ανασκαφών που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής
αυτεπιστασίας στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων του ΕΠΑ,
καθώς και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις τους, χωρίς να δύναται
να θεωρηθεί ότι με αυτές τις συμβάσεις καλύπτονται πάγιες και
διαρκείς ανάγκες.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 137 ΝΟΜΟΣ 4635/2019 και ισχύει
από 30/10/2019
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
2. Οι φορείς που εξαιρούνται από την αναστολή διορισμών,
προσλήψεων και σύναψης συμβάσεων έργου με φυσικά πρόσωπα
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο οφείλουν να
ενημερώνουν άμεσα κάθε ένα από τα μέλη της Επιτροπής του
άρθρου 2 παρ. 1 της παρούσας πράξης, καθώς και τη Διεύθυνση
Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τον ακριβή

αριθμό του εκάστοτε προσλαμβανόμενου προσωπικού κατά
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα
τήρησης των απαραίτητων στατιστικών στοιχείων για τον ακριβή
αριθμό των προσλήψεων.

Άρθρο 5

Μεταβατικές και καταργητικές διατάξεις

1. Οι διαδικασίες πρόσληψης, διορισμού και σύναψης συμβάσεων
έργου που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την ΠΥΣ 55/1998,
συνεχίζονται.
2. Διαδικασίες έγκρισης αιτημάτων, που κατά τη δημοσίευση της
παρούσας Π.Υ.Σ. είναι εκκρεμείς, συνεχίζονται με βάση τις διατάξεις
της παρούσας Π.Υ.Σ.
3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας πράξης καταργείται η ΠΥΣ
55/1998 (ΦΕΚ Α ́ 252) και όλες οι πράξεις που την τροποποίησαν.
4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η Π.Υ.Σ. 55/1998 ή η
Π.Υ.Σ. 236/1994, νοείται στο εξής η παρούσα πράξη.
Η ισχύς της πράξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ

Στο άρθρο 34 του ν. 4713/2020 (Α’ 147) προστίθενται
παρ. 3 και 4, ως εξής:
«3. Η δαπάνη που προκύπτει από τις συμβάσεις του

άρθρου αυτού, οι οποίες εγκρίθηκαν με την υπό στοι-
χεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19.8.2020 εγκριτική

απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της

Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α’ 280), κα-
λύπτεται από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού

ή από ειδική επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερι-
κών. Ειδικά για τις περιπτώσεις που επιλέγεται από τους

δήμους αύξηση των ωρών μερικής απασχόλησης ή η
καταβολή υπερωριακής απασχόλησης, η δαπάνη που
προκαλείται από την αύξηση καλύπτεται αποκλειστικά
από ίδιους πόρους, συμπεριλαμβανομένων εσόδων
από ανταποδοτικές υπηρεσίες ή άλλων ανειδίκευτων
εσόδων.

4. Έως την πρόσληψη του προσωπικού κατά τις διατά-
ξεις του παρόντος, οι δήμοι καλύπτουν τις ανάγκες κα-
θαριότητας των σχολικών μονάδων κατά την παρ. 2 του

άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α1 76)».

ν


`Αρθρο 6 Ανώτατη διάρκεια συμβάσεων

1. Συμβάσεις που καταρτίζονται διαδοχικώς και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης, είτε συνάπτονται κατ΄ εφαρμογήν του προηγούμενου άρθρου είτε συνάπτονται κατ΄ εφαρμογήν άλλων διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας.

2. Συνολικός χρόνος διάρκειας απασχόλησης άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών επιτρέπεται μόνον σε περιπτώσεις ειδικών, από τη φύση και το είδος της εργασίας τους, κατηγοριών εργαζομένων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, όπως, ιδίως, διευθυντικά στελέχη, εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο συγκεκριμένου ερευνητικού ή οιουδήποτε επιδοτούμενου ήχρηματοδοτούμενου προγράμματος, εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται για την πραγματοποίηση έργου σχετικού με την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς.

Προσχώρηση σε Γενική Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Π. Τσαλδάρη 56 – 58 69100 Κομοτηνή
Εισηγητής: Μαρία Παπουτσιδάκη
(Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Δράμας)
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Διοικητήριο
Ταχυδρομικός Κώδικας: 66100 ΔΡΑΜΑ
Τηλέφωνο: 2521351334
Τηλεομοιοτυπία: 2521032543
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mpapou@damt.gov.gr

Κομοτηνή 22 Απριλίου 2019
Αρ.πρωτ. οικ.5725
ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Δ/νση Αποκ/σης & Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
Σταδίου 27 , ΤΚ 10183, Αθήνα

ΚΟΙΝ: Μπενάζη Χρυσή
με e-mail: xrisapravi@hotmail.com

ΘΕΜΑ: Χορήγηση μειωμένου ωραρίου / Προσχώρηση σε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
ΣΧΕΤ: Το αριθμ. Πρωτ.21102/21-3-2019 έγγραφο σας

Κατόπιν του σχετικού εγγράφου σας και τη διερεύνηση των στοιχείων της
υπόθεσης σας γνωρίζουμε αρχικά ότι η αιτούσα κα Μπενάζη Χρυσή, εργάζεται στον
Παιδικό Σταθμό Καλαμπακίου του Δήμου Δοξάτου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου ετήσιας διάρκειας και με συνεχείς ανανεώσεις -παρατάσεις
της σύμβασης επί 5 έτη, που χρηματοδοτείται από πρόγραμμα το ΕΣΠΑ, και είναι
μέλος και αντιπρόεδρος της α/θμιας οργάνωσης Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν.
Δράμας, που εκπροσωπείται από την Ο.Ι.Υ.Ε σε β/θμιο επίπεδο συνδικαλιστικής
οργάνωσης.
Με το σχετικό έγγραφο-αίτησή της θέτει ερώτημα ως προς την αιτιολογία της μη
χορήγησης μειωμένου ωραρίου σε τριάντα (30) εργαζόμενους με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου σε Δήμους και ΝΠ αυτών του Ν. Δράμας, ενώ ενυπάρχει η Α.Π. 464/30-10-
2018 (Ορθή επανάληψη) Προσχώρηση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος
στην από 3-8-2018 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2018 της ΠΟΕ-ΟΤΑ (ΣΣΕ – ΠΚ
15/6-8-2018), που αφορά τους εργαζόμενους μέλη της με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου στους Δήμους και τα Ν.Π. αυτών, και
καταχωρήθηκε για το Ν. Δράμας στο ΣΕΠΕ Δράμας, αρμόδια τοπική υπηρεσία του Υπ.
Εργασίας.
Ακολούθως εξετάζοντας τα στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση μας και
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του νόμου θέτουμε υπόψη τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της παρ.1 της από 3-8-2018 Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας (ΣΣΕ – ΠΚ 15/6-8-2018) που υπεγράφη μεταξύ νομίμων εκπροσώπων του
Υπουργείου Εσωτερικών, του Δημοσίου και του Προέδρου της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφεξής ΠΟΕ-ΟΤΑ, στις
ρυθμίσεις της υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου όλων των
κατηγοριών ειδικοτήτων που απασχολείται στους Δήμους, τους Συνδέσμους, στα
Ιδρύματα και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και τους Οργανισμούς
που εξαρτώνται ή επιχορηγούνται από τους Δήμους, με συμβάσεις εργασίας Αορίστου
και Ορισμένου Χρόνου και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα Μέλη των Σωματείων, που

ανήκουν μόνο στη δύναμη της ΠΟΕ –ΟΤΑ , όπως αυτό προκύπτει από τα Μητρώα των
αντίστοιχων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Ακολούθως με την παρ.2 της σύμβασης αυτής ορίζεται ότι για την
προσχώρηση και επέκταση εφαρμογής της Σ.Σ.Ε. αυτής από άλλη συνδικαλιστική
οργάνωση εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 11 του ν. 1876/1990.
2. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του ν.1876/1990 ορίζεται ότι
«Συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργοδότες που δεν δεσμεύονται από συλλογική
σύμβαση εργασίας μπορούν να προσχωρήσουν από κοινού σε συλλογική σύμβαση
εργασίας που αφορά την κατηγορία τους. Συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων
μπορεί να προσχωρήσει σε συλλογική σύμβαση εργασίας, από την οποία δεσμεύεται ήδη
ο εργοδότης. Η προσχώρηση γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, που γνωστοποιείται στα μέρη
που έχουν συνάψει τη συλλογική σύμβαση εργασίας, κατατίθεται στις κατά τόπους
υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο συλλογικών
συμβάσεων εργασίας. Στην περίπτωση της προσχώρησης ισχύουν οι διατάξεις των
παραγράφων 2,3,4,5 και 6 του άρθρου 5 του νόμου αυτού. Προσχώρηση σε
επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας δεν είναι δυνατό να γίνει από εργοδότη ή
συνδικαλιστική οργάνωση άλλης επιχείρησης».
3. Στις διατάξεις των παραγράφων 2,3,4,5 και 6 του άρθρου 5 του ν. 1876/1990, που
ισχύουν και για την περίπτωση προσχώρησης, προβλέπεται ότι: «2.Στο έγγραφο της
συλλογικής σύμβασης εργασίας πρέπει ν’ αναφέρονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
που συμβλήθηκαν και οι εκπρόσωποι τους, η χρονολογία της κατάρτισης και η έκταση
της εφαρμογής της. 3.Το ένα από τα πρωτότυπα κατατίθεται από τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο στην αρμόδια κατά τόπο Επιθεώρηση Εργασίας της Νομαρχίας όπου
καταρτίστηκε η συλλογική σύμβαση εργασίας. Ειδικά όμως η Εθνική Γενική Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας και οι κλαδικές και εθνικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές
συμβάσεις εργασίας κατατίθενται στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας. Ο
αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει πράξη κατάθεσης επάνω στο πρωτότυπο έγγραφο, η
οποία υπογράφεται από αυτόν και από τον καταθέτη.4.Σε κάθε Επιθεώρηση Εργασίας
της Νομαρχίας και στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας τηρείται
ειδικό βιβλίο συλλογικών συμβάσεων και διαιτητικών αποφάσεων όπου καταγράφονται
όλα τα βασικά στοιχεία της συλλογικής σύμβασης εργασίας καθώς και οι προσχωρήσεις,
οι επεκτάσεις, οι καταγγελίες και οι συμφωνίες από μεσολάβηση. Οι συλλογικές
συμβάσεις εργασίας καταχωρούνται στο βιβλίο αυτό την ίδια μέρα που κατατίθενται. 5.Η
υπηρεσία χορηγεί αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας σε κάθε ενδιαφερόμενο
εφ’ όσον υποβάλει σχετική αίτηση. 6.Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης τηρείται γενικό μητρώο, στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι
συλλογικές συμβάσεις εργασίας κατά είδος και τα κείμενα αυτά αναρτώνται αυτούσια στο
δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
4. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, εφεξής Ο.Ι.Υ.Ε., ως εκπρόσωπος
σωματείων – μελών της που έχουν φυσικά μέλη εργαζόμενους με συμβάσεις ιδιωτικού
δικαίου, ορισμένου χρόνου και αορίστου χρόνου, και στον α ́και β βαθμό τοπικής
αυτοδιοίκησης, με το αριθμ. Πρωτ. 464/30-10-2018 (Ορθή επανάληψη) έγγραφό της
προέβη σε δήλωση προσχώρησης στην από 3-8-2018 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
έτους 2018 της ΠΟΕ-ΟΤΑ (ΣΣΕ – ΠΚ 15/6-8-2018) σε εφαρμογή των διατάξεων της
παρ.1 του άρθρου 11 του 1876/1990, με αποστολή της δήλωσης στους εκπροσώπους
των συμβεβλημένων φορέων στην ανωτέρω ΣΣΕ, ζητώντας την εφαρμογή του συνόλου
των ρυθμίσεων και των όρων και για τις οργανώσεις – μέλη της και για το σύνολο των
εργαζομένων – φυσικών μελών των οργανώσεών της, που υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής της ως άνω ΣΣΕ , και κατάθεσή της δήλωσης στις 13-11-2018 στο
ΣΕΠΕ Δράμας, τοπική υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας στο νομό Δράμας, όπου

καταχωρήθηκε με αριθμό πράξης ΠΚ 20/13-11-2018, κάνοντας μνεία στο περιεχόμενό
της ότι κοινοποιείται αυτή επιπλέον και στην αρμόδια Διεύθυνση Συλλογικών
Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας, ώστε να καταχωρηθεί στο Ειδικό Βιβλίο
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Κατόπιν των ανωτέρω έχουμε την άποψη ότι έγινε σύμφωνα με την
προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 η Α.Π. 464/30-10-2018
(Ορθή επανάληψη) Προσχώρηση της Ο.Ι.Υ.Ε. στην από 3-8-2018 Συλλογικής Σύμβαση
Εργασίας έτους 2018 της ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΣΣΕ – ΠΚ 15/6-8-2018, ως εκπρόσωπος των
σωματείων – μελών της που έχουν φυσικά μέλη εργαζόμενους με συμβάσεις ιδιωτικού
δικαίου ( αορίστου και ορισμένου χρόνου) και στον α ́και β βαθμό τοπικής
αυτοδιοίκησης και τους φορείς των, και ότι δυνάμει της Π.Κ. 20/13-11-2018 πράξης
κατάθεσης- καταχώρησης της ως άνω Προσχώρησης στην υπηρεσία ΣΕΠΕ Δράμας οι
εργαζόμενοι – μέλη των α/θμιων οργανώσεων που εκπροσωπούνται από την Ο.Ι.Υ.Ε.
και εργάζονται σε υπηρεσίες των Δήμων ή των εποπτευόμενων φορέων τους- ΝΠΔΔ και
ΝΠΙΔ στο Νομό Δράμας υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο της ανωτέρω ΣΣΕ, ενώ
οφείλεται να γνωστοποιηθούν για την συμπλήρωση του φακέλου της υπόθεσης:
α)το Καταστατικό Λειτουργίας της Ο.Ι.Υ.Ε.,
β)αντίγραφο αποδεικτικών επίδοσης της Α.Π. 464/30-10-2018 (Ορθή επανάληψη)
Προσχώρησης της Ο.Ι.Υ.Ε. στους συμβαλλόμενους φορείς της από 3-8-2018
Συλλογικής Σύμβαση Εργασίας έτους 2018 της ΠΟΕ-ΟΤΑ (ΣΣΕ – ΠΚ 15/6-8-2018), και
γ) αντίγραφο ή αποδεικτικό της πράξης καταχώρησης της ανωτέρω Προσχώρησης στο
Ειδικό Βιβλίο Συλλογικών Συμβάσεων εργασίας που τηρείται από το Υπ.Εργασίας/Δ/νση
Συλλογικών Ρυθμίσεων.
Είμαστε στη διάθεσή για κάθε περαιτέρω ενέργεια.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ
Ο Προϊστάμενος Γ.Δ.Ε.Λ
Ηλίας Θεοδωρίδης

Ακριβές Αντίγραφο
Η υπάλληλος Τμήματος
Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Δράμας
Μαρία Παπουτσιδάκη
Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογ/κου

Τροπολογίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Αυγούστου 2020
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ. Πρωτ. 52879

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Τ.Κ. 101.83, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213.13.64.000

ΠΡΟΣ: Δήμους της χώρας πλήν των Δήμων:
Ελαφονήσου, Βορείων Τζουμέρκων,
Φολεγάνδρου, Αστυπάλαιας, Ανάφης και
Αγίου Ευστρατίου

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων

Μετά από πληθώρα ερωτημάτων που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σχετικά με τη
διαδικασία επιλογής του προσωπικού για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων, θέτουμε υπόψη σας τα
εξής:

Όσον αφορά τον υπολογισμό του χρόνου εμπειρίας για τη μοριοδότηση των συμμετεχόντων
στις διαδικασίες πρόσληψης σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων των δήμων, σας γνωρίζουμε
ότι, σύμφωνα με την αριθ. 50175/7-8-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία και κριτήρια για την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ Β ́3324) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.
51938/18-8-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη
προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Β ́3324)» (ΦΕΚ Β ́ 3447), η εμπειρία βεβαιώνεται από τη
σχολική επιτροπή του οικείου Δήμου στην οποία ο υποψήφιος έχει απασχοληθεί με συμβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Στην περίπτωση που υποψήφιοι
απασχολήθηκαν στο αντικείμενο πριν το 2011, προσκομίζουν βεβαιώσεις από το Διευθυντή της
μονάδας στην οποία απασχολήθηκαν στην σχολική επιτροπή και η σχολική επιτροπή βεβαιώνει για το
σύνολο της εργασίας.

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5f3ff026f54c6242a762751d στις 21/08/20 19:24
Για τον υπολογισμό της διανυθείσας εμπειρίας επισημαίνεται ότι επίκειται η άμεση τροποποίηση
της ως άνω ΚΥΑ ως εξής: πέραν των δέκα επτά μονάδων που δίδονται ανά μήνα, ανεξαρτήτως χρόνου
απασχόλησης ή ανατιθέμενων αιθουσών, δίδεται μία μονάδα ανά αίθουσα, με ανώτατο όριο τις
δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα.
Παράδειγμα:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΜΟΡΙΑ
8 25 (17 + 8)
16 33 (17 +16)
18 34 (17 +17)

Με στόχο τον ορθό υπολογισμό των μονάδων ανά υποψήφιο και ως εκ τούτου την ορθή
κατάταξή τους στους πίνακες, καλείσθε, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπό δημοσίευση ΚΥΑ, να
προβείτε αμελλητί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τις οικείες σχολικές επιτροπές των βεβαιώσεων
για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέον μονάδων ανά ανατεθείσα αίθουσα.
Επίπροσθετως, θα πρέπει να προβείτε σε σχετική γνωστοποίηση της μεταβολής των όρων
μοριοδότησης, με ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του δήμου και στο δημοτικό κατάστημα, ώστε οι
υποψήφιοι να είναι ενήμεροι.

Τέλος, κατά το σκέλος που αφορά τη δήλωση προτίμησης των υποψηφίων για θέσεις μερικής ή
πλήρους απασχόλησης (εφόσον προκηρύσσονται), σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλουν υποψηφιότητα και για τις δύο κατηγορίες θέσεων, δηλώνοντας σειρά προτίμησης (1, 2).
Στην περίπτωση αυτή συντάσσονται από το φορέα δύο διακριτοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Άρθρο 1
Προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων — Δ.Ι.Ε.Κ. — Σ.Δ.Ε. — Τροποποίηση της
υποπερ. ββ και Κατάργηση της υποπερ. γγ της περ. γ’ της παρ. Ι του άρθρου 18 του ν.
3870/2010
1. Στην υποπερ. ββ) της περ. γ’ της Παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’ 138)
τροποποιεί.ται το δεύτερο εδάψιο ως προς την Κατανομή της δαπάνης και τη μεταψορά των
σχετικών πιστώσεων, τα τρί.α τελευταία εδάψια αντικαθίστανται με πέντε νέα εδάψια και η
υποπερ. ββ) διαμορψώνεται ως εξής:
«ββ) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι ανάγκες των δήμων για τον
καθαρισμό α) των σχολικών μονάδων και β) των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) δεν καλύπτονται από το
τακτικό προσωπικό τους, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους
οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού
Συμβουλίου (Α’ 280) που εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Εσωτερικών για το
προσωπικό της περ. α) και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων γιατο Προσωπικό της
περ. β). Η δαπάνη καλύπτεται για κάθε διδακτικό έτος για το προσωπικό της περ. α) από
ειδική πίστωση που εγγράψεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και
κατανέμεται κατ αναλογία στους οικείους δήμους με απόψαση του αρμοδίου οργάνου του
Υπουργείου Εσωτερικών και για το προσωπικό της περ. β) από τις πιστώσεις της Γενικής
Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες μεταψέρονται μέσω του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών στους δικαιούχους Δήμους.
Οι ως άνω συμβάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του άρθρου 89 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) και δεν
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4765/2021 (Α’ ό), αποκλείεται δε, η μετατροπή τους σε
συμβάσεις αορίστου χρόνου. Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην παρ. Ι του άρθρου
5 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134) περιορίζεται στους δύο (2) μήνες.
Οι ανωτέρω συμβάσεις δεν υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου ότου π.δ. 164/2004.
Η παρ. Ι του άρθρου δεύτερου του ν. 4528/2018 (Α’ 50) εψαρμόζεται και για τις συμβάσεις
της παρούσας. Με απόψαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται η διαδικασία
πρόσληψης, οιόροιτης σύμβασης εργασίας καιοιπροϋποθέσειςχορήγησήςτους, καθώς και
κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εψαρμογή της παρούσας.
Το Προσωπικό καθαριότητας στα Δ.Ι.Ε.Κ. καιτα Σ.Δ.Ε. προσλαμβάνεται με βάση τους τελικούς
Πίνακες κατάταξης επιτυχόντων – προσληπτέων, οι οποίοι θα προκύψουν από τις αντίστοιχεςανακοινώσεις των οικείων δήμων, σύμψωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της
ανωτέρω απόΦασης του Υπουργού Εσωτερικών.>).
2. Η υποπερ. γγ της περ. γ’ της παρ. Ι του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 καταργείται.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β σελιδα 14
Η άδεια μητρότητας των εργαζομένων ΙΔΟΧ των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ χορηγείται σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην εργατική νομοθεσία. Ειδικότερα, στις διατάξεις του άρθρου 7 της
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1993 και του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο
11 του Ν.2874/2000, η διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται στις δεκαεπτά (17)
εβδομάδες για τις εργαζόμενες σε οποιονδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου. Από αυτές, τις οκτώ (8) εβδομάδες πρέπει να πάρει η
εργαζόμενη πριν από τον τοκετό και τις υπόλοιπες εννέα (9) μετά. Η τήρηση των χρονικών
διαστημάτων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που η εργαζόμενη γεννήσει πρόωρα, το
υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, έτσι ώστε ο χρόνος της άδειας να φθάνει
συνολικά τις δεκαεπτά (17) εβδομάδες.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΑΧ


Με την παρ. 1 β) του άρθρου 47 του νόμου επέρχονται τροποποιήσεις στις παραγράφους
2, 3 και 4 του άρθρου 57 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ν. 3584/2007, εφεξής ΚΚΔΚΥ), τόσο στην ουσία όσο και στη δομή των ρυθμίσεων
προκειμένου αφενός η ενάσκηση των προβλεπόμενων δικαιωμάτων να προβλέπεται με
σαφήνεια στο κείμενο στου νόμου και, αφετέρου, οι υπάλληλοι που έχουν πράγματι
ανάγκη διευκόλυνσης, είτε γιατί έχουν οι ίδιοι πρόβλημα αναπηρίας είτε γιατί έχουν την
άμεση φροντίδα ατόμων με αναπηρία ή προβλήματα υγείας, να διευκολύνονται
ουσιαστικά.
Ειδικότερα, στην παρ. 2 συγκεντρώνονται οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονταν στις
προϊσχύουσες παρ. 2 και 3 του άρθρου 57 του ΚΚΔΚΥ και προβλέπονται τα εξής:
Α) «Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο α)
απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή β) χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική
άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο.»
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα και στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14-5-2007 εγκύκλιο
για τον καθορισμό των ανωτέρω νοσημάτων, η εν λόγω άδεια θα πρέπει να χορηγείται
στους δικαιούχους εφόσον πληρούνται οι εξής δύο προϋποθέσεις:
κατάθεση γνωμάτευσης της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής
επιτροπής, με την οποία θα πιστοποιείται αιτιολογημένα ότι η πάθηση από την
οποία πάσχουν οι ίδιοι οι υπάλληλοι, ο/η σύζυγος ή κάποιο τέκνο τους, χρήζει
τακτικών μεταγγίσεων αίματος ή περιοδικής νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό
νοσηλευτικό ίδρυμα
προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος, για το οποίο απαιτείται η
νοσηλεία αυτή ή οι τακτικές μεταγγίσεις, εφόσον δεν προκύπτει ήδη από τα
δικαιολογητικά της προηγούμενης περίπτωσης.
Ως τέκνα για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται τα ανήλικα τέκνα, για τα οποία ο
γονέας έχει την φροντίδα και επιμέλεια αυτών, καθώς βάσει των ισχυουσών πλέον
ρυθμίσεων, όπου ο νομοθέτης επιθυμεί να χορηγεί δικαίωμα ειδικής άδειας και για
ενήλικα τέκνα, το προβλέπει ρητώς.
Β) Η ειδική άδεια των 22 ημερών χορηγείται και σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που
πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή
(Δ.Α.Δ.), εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή ενήλικα που δεν εργάζονται λόγω των παθήσεων
αυτών.Σε συνέχεια και των προηγούμενων σχετικών αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14-5-2007 και
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/94/οικ.27322/8-8-2017, ΑΔΑ: ΩΡ9Θ465ΧΘΨ-ΛΤΥ, εγκυκλίων, διευκρινίζεται ότι
για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας, η οποία χορηγείται ανεξαρτήτως του εάν τα τέκνα
χρήζουν ή όχι περιοδικής νοσηλείας και χωρίς γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής,
απαιτείται:
 γνωμάτευση από δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή παιδοψυχιατρικό τμήμα
δημοσίου νοσοκομείου, στην οποία θα δηλώνεται η βαριά νοητική στέρηση ή το
σύνδρομο Down ή η Δ.Α.Δ.
 σε περίπτωση που το τέκνο είναι ενήλικο, απαιτείται προσκόμιση εκείνων των
δικαιολογητικών (όπως π.χ. φορολογικές δηλώσεις, πιστοποιητικά ΚΕΠΑ ή άλλα
αρμοδίως χορηγηθέντα δημόσια έγγραφα), από τα οποία θα προκύπτει ότι το τέκνο δεν
εργάζεται και είναι ανίκανο προς εργασία λόγω της πάθησης αυτής.
Γ) Με τις ρυθμίσεις των ως άνω διατάξεων προβλέπεται, για πρώτη φορά με νομοθετική
ρύθμιση, η δυνατότητα χορήγησης αυξημένου αριθμού ημερών ειδικής άδειας (32 ημέρες)
είτε σε περίπτωση που ο υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από ένα
πρόσωπα είτε σε περίπτωση που, για το ίδιο πρόσωπο, δικαιούχοι της άδειας είναι
περισσότεροι του ενός υπάλληλοι. Ειδικότερα:
Γi) Σε περίπτωση που ο/η υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια των 22 ημερών για
περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο πρώτων
εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 57 του ΚΚΔΚΥ, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται
κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα δύο (32) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο.
Παράδειγμα:
Υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια των 22 ημερών, γιατί πάσχει ο ίδιος από νόσημα
που χρήζει περιοδικής νοσηλείας, έχει σύζυγο που πάσχει από νόσημα που χρήζει τακτικών
μεταγγίσεων και/ή έχει τέκνο που πάσχει από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.). Για
τον συγκεκριμένο υπάλληλο η ειδική άδεια προσαυξάνεται σε τριάντα δύο (32) εργάσιμες
ημέρες τον χρόνο.
Γii) Σε περίπτωση που για το ίδιο πάσχον πρόσωπο δικαιούχοι της άδειας είναι
περισσότεροι του ενός υπάλληλοι, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ’
ανώτατο όριο σε τριάντα δύο (32) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο για το σύνολο των
δικαιούχων υπαλλήλων αθροιστικά.
Στην περίπτωση αυτή οι συνδικαιούχοι, με κοινή τους δήλωση, η οποία κατατίθεται στις
υπηρεσίες τους, καθορίζουν ποιος θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό
διάστημα. Σε κάθε περίπτωση πάντως η συνολική διάρκεια της άδειας δεν μπορεί να
υπερβεί τις τριάντα (32) εργάσιμες ημέρες ετησίως για το σύνολο των συνδικαιούχων
υπαλλήλων. Επιπλέον, ο κάθε δικαιούχος θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα κάθε φορά στη
σχετική αίτηση χορήγησης, πόσες ημέρες της δικαιούμενης από κοινού άδειας των 32
ημερών έχει κάνει ήδη χρήση ο άλλος συνδικαιούχος στην υπηρεσία, όπου εργάζεται.
Παράδειγμα:

Σύζυγοι υπάλληλοι ΟΤΑ που έχουν τέκνο που πάσχει από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή
(Δ.Α.Δ.).:
– Και οι δύο δικαιούνται ειδική άδεια, η οποία προσαυξάνεται αθροιστικά καθώς
είναι και οι δύο δικαιούχοι, για το ίδιο πάσχον πρόσωπο, σε τριάντα δύο (32) εργάσιμες
ημέρες τον χρόνο.
– Με δήλωσή τους καθορίζεται ο αριθμός των ημερών που θα λάβει κάθε
δικαιούχος υπάλληλος από το σύνολο των τριάντα δύο (32) εργασίμων ημερών τον χρόνο
που δικαιούνται αθροιστικά για το τέκνο τους.
 Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων
του, την εν λόγω άδεια δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια του τέκνου που
χρήζει τακτικής μετάγγισης ή περιοδικής νοσηλείας ή του τέκνου που πάσχει από βαριά
νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.).
Επισημαίνεται ότι η ως άνω ειδική άδεια των 22 ή 32 ημερών, κατά περίπτωση,
χορηγείται είτε συνεχόμενα είτε τμηματικά ανά ημερολογιακό έτος, ήτοι από 01/01 έως
31/12 του κάθε έτους και δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος τυχόν μέρος της άδειας που
δεν χορηγήθηκε έως 31/12. Επισημαίνεται δε ότι η εν λόγω άδεια χορηγείται ολόκληρη και
όχι αναλογία αυτής, ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου εντός του έτους κατά το οποίο ο/η
υπάλληλος θα υποβάλει τη σχετική αίτηση και εκδοθεί η απόφαση χορήγησής της.


Στη νέα παρ. 3 του άρθρου 57 του ΚΚΔΚΥ προβλέπεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα
χορήγησης άδειας επιπλέον της κανονικής και για τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα με
ποσοστό αναπηρίας άνω του 50% και δεν υπάγονται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 57 του ΚΚΔΚΥ, ενώ προβλέπεται και σε αυτή την περίπτωση προσαύξηση σε
περίπτωση που οι προϋποθέσεις συντρέχουν για περισσότερα πρόσωπα ή υπάρχουν
περισσότεροι συνδικαιούχοι. Ειδικότερα:
i) Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 57 του ΚΚΔΚΥ, για
τις οποίες χορηγείται η ειδική άδεια των 22 ημερών και α) έχουν οι ίδιοι ποσοστό
αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, ή β) έχουν ανήλικα ή ενήλικα τέκνα, τα οποία
δεν εργάζονται λόγω της αναπηρίας αυτής, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό
(50%) και άνω, δικαιούνται ειδική άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών με αποδοχές κάθε
χρόνο, επιπλέον της κανονικής.
Προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω ειδικής άδειας είναι:
 ο/η υπάλληλος να μην δικαιούται την ειδική άδεια των 22 ημερών για το ίδιο
πρόσωπο
 πιστοποίηση ποσοστού αναπηρίας 50% και άνω για τον/την ίδιο/ -α τον/την
υπάλληλο ή τέκνο αυτού/αυτής από ΚΕ.Π.Α.
εφόσον τα τέκνα είναι ενήλικα, απαιτείται προσκόμιση εκείνων των δικαιολογητικών
(όπως π.χ. φορολογικές δηλώσεις, πιστοποιητικά ΚΕΠΑ ή άλλα αρμοδίως χορηγηθέντα
δημόσια έγγραφα), από τα οποία θα προκύπτει ότι το τέκνο δεν εργάζεται και είναι
ανίκανο προς εργασία λόγω της αναπηρίας.

ii) Σε περίπτωση που ο/η υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από ένα
πάσχοντα πρόσωπα, η ειδική άδεια των 6 ημερών με αποδοχές προσαυξάνεται κατ’
ανώτατο όριο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο.
 Σε περίπτωση που για το ίδιο πάσχον πρόσωπο δικαιούχοι της άδειας είναι
περισσότεροι του ενός υπάλληλοι, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ’
ανώτατο όριο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο για το σύνολο των
δικαιούχων υπαλλήλων αθροιστικά.
 Με δήλωση των συνδικαιούχων υπαλλήλων καθορίζεται ο αριθμός των ημερών
που θα λάβει κάθε δικαιούχος υπάλληλος από το σύνολο των δέκα (10) εργάσιμων
ημερών τον χρόνο που δικαιούνται για το ίδιο πάσχον πρόσωπο αθροιστικά.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω ισχύουν αντίστοιχα τα ανωτέρω παραδείγματα για τη
χορήγηση της ειδικής άδειας των 22 ημερών.

Με τη νέα παράγραφο 5 του άρθρου 57 του ν. 3584/2007, αφενός προβλέπεται πλέον ρητά
η δυνατότητα χορήγησης της άδειας και στους δότες αιμοπεταλίων, αφετέρου προβλέπεται
ανώτατο ετήσιο όριο χορήγησης της άδειας αυτής.
Ειδικότερα, υπάλληλος που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για
κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και υπάλληλος, ο οποίος μετέχει σε οργανωμένη
ομαδική αιμοληψία ή σε διαδικασία παροχής αιμοπεταλίων, δικαιούται ειδικής άδειας
απουσίας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) ημερών για έξι (6) κατ’ ανώτατο όριο το χρόνο
αιμοληψίες ή παροχή αιμοπεταλίων.
Επισημαίνεται ότι το ως άνω προβλεπόμενο ανώτατο ετήσιο όριο αφορά συνολικά και τις
αιμοληψίες ή παροχές αιμοπεταλίων.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14-5-2007
εγκύκλιο.

Στο άρθρο 57 του ΚΚΔΚΥ προστίθεται παράγραφος 9, με την οποία προβλέπεται για πρώτη
φορά ότι στις υπαλλήλους χορηγείται μία (1) ημέρα τον χρόνο με αποδοχές για τη
διενέργεια ετήσιου γυναικολογικού ελέγχου.
Για τη χορήγηση της άδειας αυτής απαιτείται να προσκομιστεί από την υπάλληλο σχετική
βεβαίωση του θεράποντος ιατρού περί πραγματοποίησης του σχετικού ελέγχου.

Στο άρθρο 57 του ΚΚΔΚΥ προστίθεται παράγραφος 10, με την οποία προβλέπεται ότι
υπάλληλοι που έχουν σύζυγο ή ανήλικο τέκνο που πάσχει από κακοήθεις νεοπλασίες, όπως
λευχαιμίες, λεμφώματα και συμπαγείς όγκους, και ακολουθεί θεραπείες με χημικούς ή
ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες ή ακτινοθεραπεία δικαιούνται ειδικής άδειας, η οποία
καλύπτει την ημέρα της θεραπείας και την επόμενη αυτής.
Για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας απαιτείται:
– εξάντληση των δικαιούμενων ειδικών αδειών των 22 ή 6 ημερών, αντίστοιχα
– προσκόμιση άπαξ σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης σε ισχύ για τον/την σύζυγο ή το ανήλικο
τέκνο, εφόσον δεν έχει προσκομιστεί ήδη για τη χορήγηση των αδειών των 22 ή 6 ημερών
αντίστοιχα.
– βεβαίωση περί πραγματοποίησης της θεραπείας, η οποία θα πρέπει να κατατίθεται κάθε
φορά αμέσως μετά την επάνοδο του υπαλλήλου στην υπηρεσία, προκειμένου να εγκριθεί η
άδεια.

Η παρ. 2 του άρθρου 60 του ΚΚΔΚΥ τροποποιείται προκειμένου, στο πλαίσιο προστασίας
της οικογένειας και αναγνώρισης των ιδιαιτεροτήτων του θεσμού της υιοθεσίας και
αναδοχής, να συμπεριληφθεί σε αυτή ειδική ρύθμιση για τη χορήγηση της 9μηνης άδειας
ανατροφής τέκνου σε θετούς ή ανάδοχους γονείς.
Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα για τη χορήγηση της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου σε
θετούς ή ανάδοχους γονείς εφαρμόζονταν τα αναφερόμενα στην υπ΄ αρ. 64/2008
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και την υπ’ αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29-5-2008 εγκύκλιο, σύμφωνα με τα οποία, οι θετοί και
ανάδοχοι γονείς λάμβαναν αναλογία της άδειας αυτής με βάση την ημερομηνία γέννησης
του υιοθετούμενου ή αναδεχόμενου τέκνου.
Ειδικότερα υπάλληλος που σωρευτικά:
– υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών,
-έχει λάβει την τρίμηνη άδεια της παρ. 9 του άρθρου 60 του ΚΚΔΚΥ,
-αιτείται τη χορήγηση της συνεχόμενης 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου έναντι της
διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου,
δικαιούται, κατ’ εξαίρεση, τη χορήγηση του συνόλου της άδειας των εννέα (9) μηνών για
ανατροφή τέκνου, ανεξαρτήτως εν προκειμένω της ημερομηνίας γέννησης του τέκνου. Εάν
μέχρι τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) ετών απομένει διάστημα μικρότερο των εννέα (9)
μηνών, χορηγείται άδεια για το διάστημα που υπολείπεται.
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι το μειωμένο ωράριο για ανατροφή τέκνου χορηγείται
χωρίς να απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης από τον δικαιούχο υπάλληλο γονέα, εκτός
της περίπτωσης που η δήλωση αφορά ποιος από τους δύο γονείς θα κάνει χρήση του εν
λόγω δικαιώματος. Αντίθετα και μόνο εφόσον ο υπάλληλος επιθυμεί να κάνει χρήση της
συνεχόμενης εννεάμηνης άδειας ανατροφής απαιτείται εκ μέρους του η σχετική υποβολή
αίτησης προκειμένου να μην ενεργοποιηθεί αυτοδικαίως το δικαίωμα το μειωμένου
ωραρίου.
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι ειδικά για τους θετούς ή αναδόχους γονείς η χρήση της κατ΄
εξαίρεση εννεάμηνης άδειας ανατροφής δεν δύναται να διακοπεί και να μετατραπεί σε
μειωμένο ωράριο, αφού προϋπόθεση για την χρήση του αποτελεί η ανέκκλητη εν
προκειμένω δήλωσή του ότι δεν θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου.

Επίσης, η παρ. 2 του άρθρου 60 του ΚΚΔΚΥ τροποποιείται ως προς το ότι προβλέπεται
πλέον ρητά ότι:
 σε περίπτωση γέννησης τέταρτου τέκνου και άνω η υφιστάμενη διευκόλυνση της
παράτασης του μειωμένου ωραρίου για δύο (2) ακόμα χρόνια χορηγείται
ανεξάρτητα από τη διευκόλυνση που έχει προηγουμένως επιλέξει ο/η υπάλληλος
(μειωμένο ωράριο ή συνεχόμενη άδεια) και
 η ίδια ως άνω διευκόλυνση χορηγείται με την απόκτηση κάθε τέκνου μετά το
τέταρτο.

Η παρ. 3 του άρθρου 60 του ΚΚΔΚΥ τροποποιείται προκειμένου σε συνέχεια σειράς
τροποποιήσεων των ρυθμίσεων του άρθρου 60 του ΚΚΔΚΥ να προσδιοριστεί ότι πλέον η
υποχρέωση κοινής δήλωσης των γονέων υπαλλήλων, με την οποία δηλώνεται ποιος από
τους δύο θα κάνει χρήση των διευκολύνσεων του άρθρου 60 ή με την οποία οι γονείς
καθορίζουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση των διευκολύνσεων,
γίνεται πάντα μέσα στα προβλεπόμενα από κάθε επιμέρους διάταξη όρια ηλικίας του
τέκνου.
Επισημαίνεται ότι η χρήση των ανωτέρω διευκολύνσεων από τους συνδικαιούχους γονείς
θα πρέπει προκειμένου να πληρούται ο σκοπός της διάταξης, ήτοι η φροντίδα του τέκνου,
να αφορά σε διαδοχικά χρονικά διαστήματα και όχι ταυτόσημα χρονικά.

Με τη διάταξη του άρθρου 19 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50) προστέθηκε παράγραφος 8 στο
άρθρο 57 του ΚΚΔΚΥ, με την οποία προβλέφθηκε ότι στις υπαλλήλους στις οποίες
εφαρμόζονται μέθοδοι ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του ν. 3305/2005 (Α’ 17)χορηγείται για κάθε εφαρμογή των μεθόδων αυτών άδεια επτά (7) εργασίμων ημερών με
πλήρεις αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού και του διευθυντή
μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Σχετική είναι και η υπ. αρ.
31/2019 (ΑΔΑ: 978Τ465ΧΘ7-Κ65) εγκύκλιός μας.

Η παρ. 3 της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών (Β’ 315) με τίτλο «Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε
άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης» αντικαθίσταται και πλέον σε περίπτωση υπαίτιας
διακοπής της φοίτησης υπαλλήλου, στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια υπηρεσιακής
εκπαίδευσης ή άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας προσκόμισης του τίτλου σπουδών,
πέραν της επιστροφής της προσαύξησης αποδοχών που ενδεχομένως έλαβε ο υπάλληλος
προβλέπεται ως κύρωση ότι ο χρόνος της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν
υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.
Επισημαίνεται ότι προκειμένου να επέλθουν οι ως άνω δυσμενείς για τον υπάλληλο
συνέπειες και στο πλαίσιο στοιχειοθέτησης της υπαιτιότητας αυτού απαιτείται η
προηγούμενη κλήση αυτού σε ακρόαση κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999).

Α) Με τις διατάξεις της παρ. 9α του άρθρου 47 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται η παρ. 4
του άρθρου 16 του ν.2527/1997 και προβλέπεται πλέον ότι το μειωμένο ωράριο κατά μία
(1) ώρα την ημέρα δικαιούνται οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας
ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ που έχουν παιδιά έως 18 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη
ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, αντί της ηλικίας των
15 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα.
Επίσης, όσον αφορά τη χορήγηση μειωμένου ωραρίου για σύζυγο με αναπηρία,
προστίθεται, πέραν της προϋπόθεσης της συντήρησης αυτού και η προϋπόθεση της
φροντίδας του, προκειμένου να διευκρινιστεί ότι η έννοια της συντήρησης σχετίζεται
περισσότερο με την υποχρέωση καθημερινής επιμέλειας αυτού και όχι με την οικονομική
του συντήρηση. Για την απόδειξη της υποχρέωσης απαιτείται πιστοποιητικό από Κ.Ε.Π.Α.,
στο οποίο αναφέρεται ότι ο/η σύζυγος χρήζει βοήθειας άλλου προσώπου ή σχετική
υπεύθυνη δήλωση του/ της υπαλλήλου ότι συντηρεί και φροντίζει τον/την σύζυγό του/ της
που έχει ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που η
καθημερινή φροντίδα του/ της συζύγου παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς
κοινωνικής πρόνοιας δεν είναι δυνατή η χορήγηση της διευκόλυνσης του μειωμένου
ωραρίου, καθώς στην περίπτωση αυτή δεν πληρούται η προϋπόθεση της συντήρησης και
φροντίδας του/ της συζύγου.
Β) Με τις διατάξεις της παρ. 9β του άρθρου 47 του ν.4674/2020 στο άρθρο 16 του
ν.2527/1997 προστέθηκε παράγραφος 6 με την οποία προβλέπονται τα εξής:-Σε περίπτωση που στον/ στην υπάλληλο αντιστοιχούν περισσότερα από ένα πρόσωπα, τα
οποία υπάγονται στις προϋποθέσεις των παρ. 4 και 5 του ίδιου άρθρου (ο ίδιος ο/ η
υπάλληλος, τα τέκνα και ο/η σύζυγος) το ωράριο δεν μειώνεται αθροιστικά.
Παράδειγμα:
Σε υπάλληλο με ποσοστό αναπηρίας 70% που έχει τέκνο ηλικίας 16 ετών που πάσχει από
σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% ή/ και
σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 80%, τον οποίο συντηρεί και φροντίζει, το ωράριο εργασίας
μειώνεται για όλες τις ως άνω περιπτώσεις κατά μία (1) ώρα και όχι αθροιστικά για εκάστη
των ως άνω περιπτώσεων.
– Σε περίπτωση που για το ίδιο πάσχον πρόσωπο δικαιούχοι της διευκόλυνσης είναι
περισσότεροι του ενός υπάλληλοι, με δήλωση των συνδικαιούχων υπαλλήλων καθορίζεται
ποιος υπάλληλος θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου.
Παράδειγμα:
Υπάλληλοι που έχουν τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 70% και είναι και οι δύο δικαιούχοι της
διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου με δήλωσή τους στις υπηρεσίες τους θα καθορίσουν
ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου.
Ως τέκνα για την εφαρμογή της παρ. 4 νοούνται τα ανήλικα ή τα ενήλικα τέκνα που δεν
εργάζονται λόγω της αναπηρίας, εφόσον η καθημερινή φροντίδα των προσώπων αυτών δεν
παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας.Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 47 του ν.4674/2020, με την οποία
αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.2880/2001, οι διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 16 του ν.2527/1997 περί χορήγησης μειωμένου ωραρίου εφαρμόζεται και για τους
υπαλλήλους που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με ειδικές ανάγκες,
καθώς και για ανάδοχους γονείς ατόμου με ειδικές ανάγκες, για όσο χρόνο διαρκεί η
αναδοχή, εφόσον η καθημερινή φροντίδα των προσώπων αυτών δεν παρέχεται από
αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας.
Ειδικά για τη χορήγηση του μειωμένου ωραρίου σε υπαλλήλους που έχουν με δικαστική
απόφαση την επιμέλεια άλλου προσώπου απαιτούνται τα εξής:
Γενικές προϋποθέσεις:
-Δικαστική απόφαση, με την οποία στον/ στην υπάλληλο ανατίθεται η επιμέλεια προσώπου
(π.χ. στο πλαίσιο ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη)
-Σε περίπτωση που πρόκειται για απόφαση ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη θα πρέπει
να προκύπτει από την απόφαση ρητή ανάθεση της επιμέλειας του συμπαραστατούμενου
στον δικαστικό συμπαραστάτη (σχετική και η αριθ. 77/2018 γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους)Η καθημερινή φροντίδα των συμπαραστατούμενων να μην παρέχεται από αρμόδια
ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας. Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής
αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του/της υπαλλήλου.
-ο/η συμπαραστατούμενος/η να έχει το προβλεπόμενο κατά περίπτωση ποσοστό
αναπηρίας βάσει σχετικού πιστοποιητικού από Κ.Ε.Π.Α.
Επισημαίνεται ότι το σύνολο των αναφερόμενων στο Κεφάλαιο Α’ της παρούσας εγκυκλίου
εφαρμόζεται και για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 177 της παρ. 1 του ΚΚΔΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι άδειες του προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ των ΟΤΑ α΄ βαθμού ρυθμίζονται με τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 177 του ν. 3584/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Ειδικότερα, με την παρ. 8 του άρθρου 47 του ν. 4674/2020 ορίζεται ότι για το προσωπικό με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1, 2, 3,
4 και 5 του άρθρου 57, οι παράγραφοι 6 και 8 του άρθρου 60 και το άρθρο 67, ενώ κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας. Για την εφαρμογή των
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 57, των παραγράφων 6 και 8 του άρθρου 60 και του
άρθρου 67, οι άδειες χορηγούνται σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης των
εργαζομένων.
Για λόγους διευκόλυνσης των Διευθύνσεων Προσωπικού των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ,
παρατίθενται κατωτέρω τα προβλεπόμενα για τις βασικές άδειες και διευκολύνσεις που
δικαιούνται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, ανεξαρτήτως του εάν απασχολούνται με καθεστώς πλήρους ή μερικής
απασχόλησης.

Η κανονική άδεια του προσωπικού σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, ελλείψει σχετικού πλαισίου,
ρυθμίζεται με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του Ν. 3302/04, με τις οποίες τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του
Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α’), ισχύουν τα εξής με βάση και τα αναφερόμενα στην αριθ. οικ.
3392/1-3-2005 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας:
Για το πρώτο ημερολογιακό έτος- εντός του οποίου προσελήφθη ο/η εργαζόμενος-η, η
υπηρεσία υποχρεούται να χορηγεί στον /στην εργαζόμενο-η μέχρι την 31η Δεκεμβρίου ή
μέχρι τη λήξη της σύμβασης, εφόσον η σύμβαση λήγει εντός του ίδιου ημερολογιακού
έτους, αναλογία – ποσοστό των ημερών αδείας που δικαιούται ο/η εργαζόμενος-η, βάσει
του χρονικού διαστήματος απασχόλησης στην υπηρεσία κατά το έτος αυτό. Η αναλογία της
άδειας, η οποία υπολογίζεται επί των 20 –επί πενθημέρου- και των 24 –επί εξαημέρου-ημερών, θα πρέπει να χορηγείται έως την 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους
πρόσληψης, ακόμη και αν δεν έχει ζητηθεί από τους εργαζόμενους.
Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο/η εργαζόμενος-η δικαιούται να λάβει τμηματικά την
κανονική άδεια, η οποία αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του στο δεύτερο αυτό έτος. Η
αναλογία της άδειας υπολογίζεται εκ νέου, όπως και κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος, με
βάση τις 20 ημέρες επί πενθημέρου και τις 24 ημέρες επί εξαημέρου. Κατά τη διάρκεια του
έτους αυτού και κατά το χρονικό σημείο συμπληρώσεως 12 μηνών από την ημερομηνία
πρόσληψης, η άδεια επαυξάνεται κατά μία εργάσιμη ημέρα. Ως εκ τούτου, η άδεια κατά το
δεύτερο ημερολογιακό έτος, η οποία θα πρέπει να χορηγηθεί από την υπηρεσία
αναλογικώς ή ολόκληρη στο τέλος, έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού, φθάνει στο
ύψος των 21 επί πενθημέρου και 25 επί εξαημέρου, εργάσιμων ημερών.
Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμενα, ο/ η εργαζόμενος-η δικαιούται να
λάβει, και εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν, ολόκληρη την ετήσια άδειά του
και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του έτους αυτού. Η άδεια αυτή, θα φθάσει τις 22
ημέρες επί πενθημέρου και τις 26 επί εξαημέρου, εάν έχουν συμπληρωθεί 2 έτη
απασχόλησης εντός του τρίτου αυτού ημερολογιακού έτους.

Παράδειγμα
Εργαζόμενος-η που προσλαμβάνεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2)
ετών με πενθήμερη εργασία την 1η Απριλίου του 2020 δικαιούται κανονική άδεια ως εξής:
– Από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 δικαιούται αναλογία επί των 20 ημερών
κανονικής άδειας, ήτοι 20/12 x μήνες απασχόλησης με στρογγυλοποίηση του γινομένου ή
1,6667 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης, με ανώτατο όριο τις 15 ημέρες για το έτος
2020 (9 μήνες απασχόλησης x 1,6667 ημέρες άδειας ανά μήνα απασχόλησης).
– Από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2021 δικαιούται αναλογία επί των 20 ημερών
κανονικής άδειας, ήτοι 20/12 x μήνες απασχόλησης με στρογγυλοποίηση του γινομένου ή
1,6667 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης, με ανώτατο όριο τις 5 ημέρες για το διάστημα
αυτό του έτους 2021 (3 μήνες απασχόλησης x 1,6667 ημέρες άδειας ανά μήνα
απασχόλησης).
– Από 1η Απριλίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021 δικαιούται αναλογία επί των 21 ημερών
κανονικής άδειας, ήτοι 21/12 x μήνες απασχόλησης με στρογγυλοποίηση του γινομένου ή
1,75 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης, με ανώτατο όριο τις 16 ημέρες (9 μήνες
απασχόλησης x 1,75 ημέρες άδειας ανά μήνα απασχόλησης, στρογγυλοποίηση του 15,75).
– Από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2022 (ημερομηνία λήξης της 2ετούς σύμβασής
τους) δικαιούται να λάβει ολόκληρη την ετήσια άδειά του διάρκειας 21 ημερών σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο του έτους αυτού και μέχρι τη λήξη της σύμβασης.
Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει εντός του ημερολογιακού έτους την άδεια
που δικαιούται ο εργαζόμενος, έπειτα από αίτησή του και εντός δύο (2) μηνών από την
υποβολή της αίτησης και δεν επιτρέπεται η μεταφορά ημερών αδείας στο επόμενο
ημερολογιακό έτος.

Τέλος, βάσει του άρθρου 3 της ΕΓΣΣΕ 2008-2009 προβλέπεται προσαύξηση της κανονικής
άδειας λόγω προϋπηρεσίας και ειδικότερα, «Υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες (-τριες) που
συμπληρώνουν υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12)
ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια
τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας
εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης
εβδομαδιαίας εργασίας. Από 1-1-2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή
προϋπηρεσίας δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλ. συνολικά τριάντα μία
(31) και είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα».
Ειδικά για την εφαρμογή των παραπάνω ρυθμίσεων της εργατικής νομοθεσίας στο
προσωπικό των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου επισημαίνονται τα εξής:
Στις περιπτώσεις παράτασης ή ανανέωσης συμβάσεων ΙΔΟΧ χωρίς διακοπή της
απασχόλησης των εργαζομένων και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις (π.χ.
απασχολουμένων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων), για τον υπολογισμό της
κανονικής άδειας που δικαιούνται οι εργαζόμενοι και τον τρόπο χορήγησής της, ο χρόνος
απασχόλησής τους θεωρείται συνεχόμενος. Αντίθετα, σε περίπτωση νέας πρόσληψης που
προκύπτει κατόπιν νέας διαδικασίας, ακόμη και αν οι συμβαλλόμενοι είναι οι ίδιοι και η
απασχόληση διέπεται από τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, η κανονική άδεια των
εργαζομένων υπολογίζεται εκ νέου με βάση το χρόνο απασχόλησης του/ της εργαζόμενου-
ης, βάσει της νέας σύμβασης εργασίας.
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους εργαζομένους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ οι οποίοι έχουν
κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας. Το προσωπικό αυτό μπορεί, εφόσον
συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να λαμβάνει άδεια με αποδοχές έως δέκα (10)
εργάσιμες ημέρες κατ` έτος, η οποία δεν εξαντλείται υποχρεωτικά, ούτε αποζημιώνεται.

Για τους εργαζόμενους με σχέση ΙΔΟΧ, ελλείψει ρύθμισης στον ΚΚΔΥ, εφαρμόζονται οι
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658
του Αστικού Κώδικα για την ανυπαίτια αδυναμία παροχής εργασίας (σχετικό το αριθ.
6549/241/29-3-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
Σύμφωνα με τα άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα («Λόγοι που εμπόδισαν τον
εργαζόμενο»), «Ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωσή του για το μισθό, αν ύστερα από
δεκαήμερη τουλάχιστον παροχή εργασίας εμποδίζεται να εργαστεί από σπουδαίο λόγο που
δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από το μισθό
τα ποσά που εξαιτίας του εμποδίου καταβλήθηκαν στον εργαζόμενο από ασφάλιση
υποχρεωτική κατά το νόμο. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διατηρείται, σύμφωνα με
το προηγούμενο άρθρο, η αξίωση για το μισθό σε περίπτωση εμποδίου, δεν μπορεί να
υπερβεί τον ένα μήνα, αν το εμπόδιο εμφανίστηκε ένα τουλάχιστον έτος μετά την έναρξη
της σύμβασης, και το μισό μήνα σε κάθε άλλη περίπτωση. Η αξίωση για το διάστημα αυτόυπάρχει και αν ακόμη ο εργοδότης κατάγγειλε τη μίσθωση επειδή το εμπόδιο του παρείχε
το δικαίωμα αυτό».
Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι για να διατηρηθεί η αξίωση του εργαζομένου για
το μισθό, μολονότι δεν παρέχει εργασία, πρέπει το κώλυμα (εμπόδιο) για παροχή εργασίας
να οφείλεται σε σπουδαίο λόγο, ήτοι σε λόγο που κατά την καλή πίστη και τα χρηστά
συναλλακτικά ήθη, καθιστά δικαιολογημένη τη μη παροχή εργασίας. Να μη μπορεί δηλαδή,
κατά την καλή πίστη και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, να αξιωθεί από το μισθωτό η
παροχή εργασίας εξαιτίας του σπουδαίου λόγου. Σπουδαίος λόγος αποχής από την εργασία
μπορεί να είναι οποιοδήποτε πραγματικό περιστατικό που αναφέρεται είτε σε πρόσωπο
του μισθωτού και γενικότερα στη δική του «σφαίρα» είτε σε πραγματικό γεγονός, που
δημιουργεί αντικειμενική αδυναμία παροχής εργασίας (Αγγαλόπουλος: Εργ. Δικ. 1958, σελ.
211-212- Κουκιάδης: Εργ. Δικ. 1995 σελ. 532- Βλαστός: Συμβ. Εξ. Εργ. 1990,σελ. 590-591 –
Γεωργιάδης-Σταθόπουλος: Ειδ. Ενοχ. 1980, σελ. 495 – Α.Π.328/1976 – Πρωτ. Αθ. 3219/1975-
Πρωτ. Κω 15/1961.)
Επομένως, η ασθένεια του μισθωτού, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων
660,661 Α.Κ., παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.2112/1920 (Α΄ 67), άρθρου 8 του Β. Δ/τος 16/18-7-
1920 και άρθρου 3 του Ν.4558/1930 (Α΄ 124) αλλά και όπως έχει γίνει δεκτό από τη
νομολογία των δικαστηρίων (Α.Π.: 542/2010, Εφ. Πειραιώς 917/1996, Α.Π.308/1986,
Α.Π.385/1964, Π.Κ. 15/1961, Α.Π.308/1959 κ.λ.π.) συνιστά σπουδαίο λόγο αποχής αυτού εκ
της εργασίας του, χωρίς δυσμενείς γι’ αυτόν συνέπειες.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εργατική νομοθεσία, ο εργαζόμενος έχει καθήκον, που
απορρέει από τις αρχές της καλής πίστης, για επιμελή εκτέλεση της εργασίας του και
υποχρέωση πίστεως προς τον εργοδότη, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του
άρθρου 336 εδ. Β΄ του ΑΚ αφενός μεν να ειδοποιήσει εγκαίρως περί της ασθένειάς του τον
εργοδότη με κάθε πρόσφορο και κατάλληλο τρόπο, ώστε να μπορέσει ο τελευταίος να
μεριμνήσει για την αντικατάσταση του όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ασθένεια του,
αφετέρου δε να αποδείξει την ασθένειά του κατά τον προσήκοντα τρόπο (Α.Π.447/89-Ι.
Κουκιάδης: Εργ. Δίκαιο 1984 σελ. 510-Αγαλλόπουλος: Εργ. Δίκαιο σελ. 214 και 358).Από το νόμο δεν ορίζεται ειδικός και περιοριστικός τρόπος αποδείξεως της ασθένειας του
εργαζομένου, αλλά αρκεί για αυτή βεβαίωση (Α.Π.378/65-Εγγ. Υπ. Εργασίας 1440/11-7-86).
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (ΦΕΚ
28/Α/2005: «Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές
συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια
νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών των υπηρεσιών,
ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ ή
Ιδιώτες ιατρούς…».
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 657 Α.Κ., ο εργοδότης έχει μεν την υποχρέωση να
καταβάλει τον μισθό για την απουσία του εργαζομένου μέσα στα ανωτέρω χρονικά
πλαίσια, δικαιούται δε να αφαιρέσει τα ποσά που εξαιτίας του κωλύματος καταβλήθηκαν
στον μισθωτό από ασφάλιση υποχρεωτική από το νόμο. Εκπεστέα είναι τα ποσά που
καταβάλλει ο ασφαλιστικός οργανισμός για την απώλεια του εργατικού εισοδήματος 

(επίδομα ασθένειας) και μόνο στο μέτρο που αντιστοιχούν στην κατά χρόνο υποχρέωση
του εργοδότη (Α.Π.308/1986), όχι όμως άλλου είδους ασφαλιστικές παροχές, όπως η
φαρμακευτική περίθαλψη (Καρακατσάνης Α. – Γαρδίκας Σ., Ατομικό Εργατικό Δίκαιο, 1995,
σελ. 369). Σημειώνεται, επίσης, ότι ο εργοδότης δύναται να αφαιρέσει μόνο όσο ποσό θα
λάβει ο εργαζόμενος από τον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο είναι ασφαλισμένος
υποχρεωτικώς εκ του νόμου και συνεπώς, δε δικαιούται να αφαιρέσει το ποσό που θα
λάβει ο εργαζόμενος από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, σε περίπτωση ασφάλισής του
ιδιωτικώς για ασθένεια. Εξ άλλου, ο εργοδότης δε δύναται να αφαιρέσει από το μισθό,
παρά μόνο από το ποσό το οποία εισέπραξε πράγματι ο μισθωτός από τον ασφαλιστικό
οργανισμό (Πρωτ. Πειραιώς 3089/190, Πρωτ. Βόλου 165/1963, Πρωτ. Αθηνών 1525/1961),
ενώ στην περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν επιδοτείται κατά τα ανωτέρω, τότε ο
εργοδότης οφείλει να του καταβάλει για την κάθε ημέρα της απουσίας του, τόσα
ημερομίσθια, όσες είναι οι ώρες εργασίας, κατά τις οποίες αυτός θα εργαζόταν, αν δεν
μεσολαβούσε το κώλυμα, για εργασία (Βλαστός Στ. Ατομικό Εργατικό Δίκαιο, Έκδοση Τρίτη,
1999,σελ. 631).
Σχετική με τις υποχρεώσεις του εργοδότου έναντι του μισθωτού σε περίπτωση μόνον
ασθένειας είναι, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστ. Κώδικα και η
διάταξη του άρθρου 5 του ΑΝ 178/67 που ορίζει ότι «εν περιπτώσει αποχής εκ της εργασίας
του μισθωτού λόγω ασθενείας, δια το από της αναγγελίας της ανικανότητας μέχρι της
ενάρξεως της επιδοτήσεως εκ μέρους του ΙΚΑ ή ετέρου ασφαλιστικού Οργανισμού χρονικό
διάστημα (1 έως 3 ημερών), ο εργοδότης υποχρεούται εις πληρωμήν μόνον του ημίσεος
του ημερομισθίου ή του αναλογούντος μισθού, αποκλειόμενης της συμπληρώσεώς του εκ
του οικείου ασφαλιστικού Οργανισμού».

Η άδεια μητρότητας των εργαζομένων ΙΔΟΧ των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ χορηγείται σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην εργατική νομοθεσία. Ειδικότερα, στις διατάξεις του άρθρου 7 της
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1993 και του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο
11 του Ν.2874/2000, η διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται στις δεκαεπτά (17)
εβδομάδες για τις εργαζόμενες σε οποιονδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου. Από αυτές, τις οκτώ (8) εβδομάδες πρέπει να πάρει η
εργαζόμενη πριν από τον τοκετό και τις υπόλοιπες εννέα (9) μετά. Η τήρηση των χρονικών
διαστημάτων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που η εργαζόμενη γεννήσει πρόωρα, το
υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, έτσι ώστε ο χρόνος της άδειας να φθάνει
συνολικά τις δεκαεπτά (17) εβδομάδες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ 1993, του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003,
το οποίο κυρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3144/03, των άρθρων 8 & 9 της
ΕΓΣΣΕ 2004-2005, του άρθρου 2 της ΕΓΣΣΕ 2014 και του άρθρου 38 του ν.4342/2015, οι
εργαζόμενοι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς και των δύο φύλων δικαιούνται για χρονικό
διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας μητρότητας, είτε να προσέρχονται
αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μια (1) ώρα κάθε ημέρα από την εργασία
τους. Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1)
ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
Ειδικότερα, την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούνται η μητέρα ή
ο πατέρας, ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητας που ασκεί ο άλλος γονέας, ακόμη
και αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται. Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί,
με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στους αντίστοιχους εργοδότες τους, καθορίζεται η
επιλογή τους για το ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της γονικής άδειας φροντίδας
παιδιού (μειωμένο ωράριο), εκτός αν με κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά
διαστήματα που ο καθένας κάνει χρήση μέσα στα χρονικά όρια ισχύος του δικαιώματος
αυτού, τα οποία γνωστοποιούν. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους
εργαζόμενους σχετικές βεβαιώσεις. Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης τέκνου
χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια φροντίδας παιδιού λαμβάνει ο γονέας που έχει την
επιμέλεια, εκτός και αν συμφωνήσουν διαφορετικά.
Το μειωμένο ωράριο φροντίδας παιδιών δικαιούται ο/η εργαζόμενος /-η με αίτηση του/της
να το ζητήσει εναλλακτικά ως ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου
κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η
εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται
εφάπαξ ή τμηματικά. Η ανωτέρω άδεια, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και
δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές
σχέσεις.

Με τις διατάξεις των άρθρων 48-54 του κεφ. ΣΤ΄ του ν. 4075/2012 (Α΄89), προσαρμόσθηκε
η εθνική μας νομοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου.
Ειδικότερα, με το άρθρο 50 του ν. 4075/2012, ορίζεται το δικαίωμα της γονικής άδειας
ανατροφής, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, άνευ αποδοχών, μέχρι το παιδί να φθάσει την
ηλικία των έξι (6) ετών, για όλους τους εργαζόμενους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του νόμου, εφόσον έχουν ένα έτος προϋπηρεσία, συνεχόμενη ή διακεκομμένη, στον ίδιο
εργοδότη, με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό. Η
άδεια αυτή χορηγείται ως ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα του εργαζόμενου
προκειμένου να ενθαρρυνθούν και οι δύο γονείς να ασχοληθούν με την ανατροφή του
παιδιού.
Στις περιπτώσεις δε που ένα παιδί στερείται παντελώς τον ένα γονέα λόγω θανάτου, μη
αναγνώρισης του από τον πατέρα, ή στην περίπτωση που ο ένας εκ των γονέων έχει καθ’
ολοκληρία στερηθεί τη γονική μέριμνα, ορίζεται ότι τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται
στο διπλάσιο ο άλλος γονέας. Καλύπτονται επίσης ισότιμα οι ανάγκες των γονέων που
υιοθετούν ή αναδέχονται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών.
Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη, αποφασίζουν με κοινή δήλωση
τους, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού του δικαιώματος και
για πόσο χρονικό διάστημα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 στους εργαζόμενους (-ες), που έχουν
χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχει την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με
αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες
διατάξεις. Επίσης, μονογονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8)
εργάσιμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω των αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας
μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με
τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με
την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 177 του ν.3584/2007, όπως
αντικαθίσταται από την παρ. 8 του άρθρου 47 του ν. 4674/2020, ισχύουν αναλόγως τα
οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 57 του ν. 3584/2007, για τους μόνιμους
και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ δημοτικούς υπαλλήλους.
Η παραπομπή αφορά στην ειδική άδεια των 22 ημερών και στην άδεια των 6 ημερών λόγω
αναπηρίας, όπως διαμορφώθηκαν οι προϋποθέσεις χορήγησής τους μετά την τροποποίηση
των διατάξεων με το άρθρο 47 του ν.4674/2020 και σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Α’ της παρούσας εγκυκλίου.
Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω άδειες των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 57 του ν.
3584/2007 χορηγούνται στους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε αναλογία με τη
διάρκεια της σύμβασης που έχουν συνάψει.
Ο αριθμός των ημερών της ειδικής άδειας των 22 ημερών με βάση τη διάρκεια της
σύμβασης υπολογίζεται ως εξής: 22 ημέρες (ή 32 κατά περίπτωση)/ 12μήνες x αριθμό
μηνών που διαρκεί η σύμβαση. Σε περίπτωση που προκύπτει δεκαδικός αριθμός γίνεται
στρογγυλοποίηση αυτού.

Παράδειγμα:

Εργαζόμενος-η που προσλαμβάνεται σε ΟΤΑ με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου διάρκειας 5 μηνών και είναι δικαιούχος της ειδικής άδειας 22 ημερών γιατί έχει
τέκνο με Δ.Α.Δ., δικαιούται ειδική άδεια 9 ημερών για όλη της διάρκεια της σύμβασής του.
Εάν πάσχει και ο ίδιος ο εργαζόμενος από νόσημα που χρήζει περιοδικής νοσηλείας η
αναλογία υπολογίζεται με βάση τις 32 ημέρες και ο εργαζόμενος δικαιούται 13 ημέρες
ειδική άδεια.
Αντίστοιχα εφαρμόζονται και οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 57 του Κ.Κ.Δ.Υ. για την
ειδική άδεια των 6 ημερών λόγω αναπηρίας του/της εργαζόμενου-ης και/ ή των τέκνων
του/ της και της παρ. 4 για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ που έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των οικείων
διατάξεων (βλέπε Κεφάλαιο Α’ της παρούσας εγκυκλίου).

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 177 του ν.3584/2007, έτσι όπως
αντικαθίσταται από την παρ. 8 του άρθρου 47 του ν. 4674/2020, ισχύουν αναλόγως τα
οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 60 του ν. 3584/2007, για τους μόνιμους και με σχέση
εργασίας ΙΔΑΧ δημοτικούς υπαλλήλους, αναφορικά με την άδεια λόγω ασθένειας των
τέκνων τους.
Στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 60 του Κ.Κ.Δ.Υ., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76
του ν.4590/2019, προβλέπεται για κάθε ημερολογιακό έτος άδεια τεσσάρων (4) ημερών για
τους υπαλλήλους με ανήλικα τέκνα, άδεια επτά (7) ημερών για τους τρίτεκνους
υπαλλήλους, άδεια δέκα (10) ημερών για τους πολύτεκνους υπαλλήλους και άδεια οκτώ (8)
ημερών για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς.
Οι ως άνω άδειες χορηγούνται σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης των
υπαλλήλων και ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω για την
ειδική άδεια των 22 ημερών.
Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης της άδειας ισχύουν τα αναφερόμενα
στις αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/5/οικ.32342/19-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΝ46465ΦΘΕ-Ω93)
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2521/οικ.11469/14-3-2019 (ΑΔΑ: 7Χ8Χ465ΧΘΨ-ΛΛΝ) εγκυκλίους της
Υπηρεσίας μας, καθώς και η αριθ. 205/2019 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους.

Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 47 του ν. 4674/2020, που αντικατέστησε την παρ. 2 του
άρθρου 177 του ν. 3584/2007, για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης της σχολικής
επίδοσης των τέκνων των απασχολούμενων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στους ΟΤΑ α’ βαθμού,
ισχύουν αναλόγως τα αντίστοιχα οριζόμενα για τους μόνιμους και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ
υπαλλήλους.
Ειδικότερα, για την άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των τέκνων ισχύουν τα
προβλεπόμενα στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/20561/9-8-2007 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Χορήγηση διευκόλυνσης στους
υπαλλήλους για την παρακολούθηση της σχολικής προόδου των τέκνων τους» (1613 Β’), η
οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 60 παρ. 6 του ΚΚΔΥ (σχετικές οι αριθ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14-5-2007 και ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29-5-2008 εγκύκλιοι).
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ως άνω Υπουργική απόφαση: α) Ο γονέας-υπάλληλος που έχει
ένα (1) τέκνο, το οποίο παρακολουθεί μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης δικαιούται άδεια έως τέσσερις (4) ημέρες το έτος, β) Ο γονέας-υπάλληλος
που έχει δύο (2) τέκνα και άνω, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται έως πέντε (5) ημέρες το έτος και γ) Σε περίπτωση

που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής
βαθμίδας, η δικαιούμενη άδεια αυξάνεται κατά μία (1) ημέρα.
Η άδεια χορηγείται καταρχάς για ορισμένες ώρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για
ολόκληρη την ημέρα, σε καμιά όμως περίπτωση πάνω από μία ημέρα συνεχώς. Ο
συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά. Τυχόν υπόλοιπο που δεν έχει
ληφθεί, δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον
εργαζόμενο.
Σε περίπτωση δε που και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, λαμβάνουν από κοινού την άδεια,
η διάρκεια της οποίας και για τους δυο δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό αριθμό των
ημερών, όπως αυτός καθορίζεται ανωτέρω.
Οι ως άνω άδειες χορηγούνται σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης των
εργαζομένων και ο υπολογισμός γίνεται αναλογικώς σύμφωνα με τα αναφερόμενα
ανωτέρω για την ειδική άδεια των 22 ημερών.

Με την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4075/2012, καθιερώνεται ειδική άδεια, χωρίς
αποδοχές, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες νοσηλείας των παιδιών. Η άδεια
αυτή χορηγείται χωρίς άλλη προϋπόθεση, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η νοσηλεία και
μέχρι τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος.

Σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 16 του ν. 2527/1997, όπως αντικαταστάθηκαν με
την παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 3731/2008, το άρθρο 27 του ν. 4305/2014 και την παρ. 9
του άρθρου 47 του ν.4674/2020: «4. Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την
ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 193/1988 (Α` 84), προκειμένου για
τακτικούς υπαλλήλους και προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και
ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική,
ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 18 ετών που πάσχουν
από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και
άνω ή σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρεί και φροντίζει, γίνεται χωρίς
ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. Το ποσοστό αναπηρίας βεβαιούται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις. 5. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο
μείωση του ωραρίου ισχύει και για τους τυφλούς ή παραπληγικούς-τετραπληγικούς, τους
νεφροπαθείς τελικού σταδίου, καθώς και τους έχοντες αναπηρία 67% και άνω υπαλλήλους
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Ειδικώς για τους τυφλούς τηλεφωνητές η μείωση του
ωραρίου εργασίας ορίζεται σε δύο (2) ώρες την ημέρα».
Σχετικά με την επέκταση χορήγησης της διευκόλυνσης χρήσης μειωμένου ωραρίου κατά
μία (1) ώρα σύμφωνα με την παρ. 5 και στους ίδιους τους υπαλλήλους με σχέση ΙΔΟΧ με
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ισχύει η αριθ. 241/2013 Γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους (σχετική η αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/25079/16.09.2013 εγκύκλιος,
ΑΔΑ:ΒΩ90Χ-8ΥΤ).Για την χορήγηση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου σε εργαζόμενους με σχέση
εργασίας ΙΔΟΧ που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με ειδικές ανάγκες,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.2880/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.
10 του άρθρου 47 του ν.4674/2020, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Α’ της
παρούσας εγκυκλίου για τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση
εργασίας ΙΔΑΧ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 παρ. 2 του ν. 3584/2007, το δικαίωμα στην
άδεια γάμου των εργαζομένων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, ρυθμίζεται από τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 57 παρ. 1. Ειδικότερα, οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα άδειας απουσίας
με αποδοχές πέντε (5) εργασίμων ημερών σε περίπτωση γάμου και τριών (3) εργασίμων
ημερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου τους ή και συγγενούς έως και β΄ βαθμού.
Συγγενείς έως και β` βαθμού θεωρούνται οι γονείς, τα τέκνα, τα αδέλφια, τα εγγόνια και οι
πάπποι, τόσο οι εξ αίματος όσο και οι εξ αγχιστείας. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία
χορήγησής της ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14-5-2007
εγκύκλιο.
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 3584/2007, όπως
τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3801/2009, οι οποίες επεκτείνονται
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια δύο (2)
ημερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση
υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετηθέν δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του.
Οι εν λόγω άδειες δεν χορηγούνται σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 47 του ν. 4674/2020, στους
εργαζόμενους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στην παράγραφο 5
του άρθρου 57 του ν. 3584/2007 για τους μόνιμους και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ δημοτικούς
υπαλλήλους.
Ειδικότερα, υπάλληλος που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για
κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και υπάλληλος, ο οποίος μετέχει σε οργανωμένη
ομαδική αιμοληψία ή σε διαδικασία παροχής αιμοπεταλίων, δικαιούται ειδικής άδειας
απουσίας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) ημερών για έξι (6) αιμοληψίες ή παροχές
αιμοπεταλίων το χρόνο κατ’ ανώτατο όριο. Η άδεια αυτή δεν χορηγείται σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης και για τις
προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησής της ισχύουν τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Α΄
της παρούσας εγκυκλίου και στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14-5-2007 εγκύκλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 177 του ν.3584/2007, όπως ισχύει, οι
εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ δικαιούνται, κατόπιν τεκμηριωμένης αιτήσεως, ειδική
άδεια με αποδοχές διάρκειας μίας (1) έως τριών (3) ημερών, κατά περίπτωση, για την
άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ή για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε
δικαστηρίου. Στην περίπτωση συμμετοχής υπαλλήλου σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε
δικαστηρίου, ο υπάλληλος υποχρεούται, μετά την επιστροφή του στην υπηρεσία από την
ως άνω άδεια που έλαβε, να προσκομίσει βεβαίωση συμμετοχής στη δίκη από την αρμόδια
γραμματεία του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 47 του ν. 4674/2020, για το προσωπικό
με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του ν.3584/2007
για την άδεια εξετάσεων, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν.4590/2019.
Ο συνολικός αριθμός ημερών άδειας εξετάσεων που δικαιούνται οι εργαζόμενοι κατά τη
διάρκεια της σύμβασής τους υπολογίζεται σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασής
τους και για κάθε ημέρα εξετάσεων δύναται να χορηγηθεί άδεια έως δύο (2) ημερών πριν ή
κατά την ημέρα εξέτασης.
Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης της άδειας ισχύουν τα αναφερόμενα
στις αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ.34813/27-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΧ-ΠΨΦ) και 36567/1-5-2019
(ΑΔΑ: 978Τ465ΧΘ7-Κ65) εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας κατά το μέρος που δεν έχουν
τροποποιηθεί οι σχετικές διατάξεις.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν.4674/2020,
άδειες που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τον ν.3584/2007, όπως ίσχυε πριν από την
τροποποίησή του με τον ν.4674/2020, συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του
ανώτατου αριθμού δικαιούμενων αδειών σύμφωνα με τις νεότερες διατάξεις. Σε
περίπτωση που οι υπάλληλοι λόγω μη ενημέρωσής τους έχουν ήδη υπερβεί το
δικαιούμενο με βάση τις νέες ρυθμίσεις αριθμό αδειών, στο πλαίσιο της χρηστής
διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης οι άδειες αυτές δεν ανακαλούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΕ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Το δικαίωμα κανονικής άδειας και η χορήγησή της ρυθμίζονται από τα άρθρα 55 και 56
αντίστοιχα του ν. 3584/2007 ΚΚΔΚΥ, όπως ισχύει. Ειδικά οι νεοδιόριστοι υπάλληλοι με
προϋπηρεσία στον ίδιο ή άλλο φορέα του Δημοσίου, νπδδ, νπιδ του Δημοσίου ή σε ΟΤΑ, η
οποία αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την παρ. 2
του άρθρου 102 του ν. 3584/2007 όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει με το άρθρο 26 του ν. 4369/2016, θεμελιώνουν δικαίωμα κανονικής άδειας, αμέσως μετά τον διορισμό τους,
ανάλογα με τον χρόνο της προϋπηρεσίας αυτής.
Ο υπολογισμός των ημερών αδείας που δικαιούται ο υπάλληλος γίνεται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες προσωπικού, με βάση τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας του πριν και μετά τον
διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Προς αποφυγή παρερμηνειών, διευκρινίζεται ότι
δεν απαιτείται γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω διαδικασία.
Επισημαίνεται ότι κατά τον υπολογισμό των δικαιούμενων ημερών θα πρέπει να
αφαιρούνται τυχόν μέρες που έχουν χορηγηθεί ή αποζημιωθεί από τον ίδιο ή προηγούμενο
φορέα για το ίδιο ημερολογιακό έτος.
Σχετική είναι η υπ. αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ. 14346/29.5.2008 εγκύκλιος του Υπουργείου
Εσωτερικών, στην οποία σας παραπέμπουμε για ενημέρωση και ανάλογη εφαρμογή.

Το δικαίωμα αναρρωτικής άδειας, η χορήγηση και η διαδικασία χορήγησής της ρυθμίζονται
από τα άρθρα 61, 62 και 63 αντίστοιχα του ν. 3584/2007 ΚΚΔΚΥ, όπως ισχύουν.
Ειδικά οι νεοδιόριστοι υπάλληλοι με προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι μηνών στον ίδιο ή
άλλο φορέα του δημοσίου, νπδδ, νπιδ του Δημοσίου ή σε ΟΤΑ, η οποία αναγνωρίζεται ως
χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 102 του ν.
3584/2007 όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει με το άρθρο 26 του ν. 4369/2016,
δικαιούνται αναρρωτική άδεια αμέσως μετά τον διορισμό τους, ανάλογα με τον χρόνο της
προϋπηρεσίας αυτής.
Ο υπολογισμός της αναρρωτικής αδείας που δικαιούται ο υπάλληλος γίνεται από τις
αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού, με βάση τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας του πριν και
μετά τον διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
Διευκρινίζεται ότι κατά το υπολογισμό της δικαιούμενης αναρρωτικής άδειας αφαιρούνται
τυχόν διαστήματα αναρρωτικής άδειας που έχουν χορηγηθεί από τον ίδιο ή προηγούμενο
φορέα κατά την τελευταία πενταετία.
Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος έχει ανάγκη αναρρωτικής άδειας και δεν έχει
συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο (έξι μήνες) για τη θεμελίωση του δικαιώματος
αναρρωτικής άδειας, μετά τη λήξη των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών δύναται να
κάνει χρήση άδειας άνευ αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 1 και 2 του ΚΚΔΚΥ.
Επισημαίνεται ότι ειδικά σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εκτέλεση και εξαιτίας της
υπηρεσίας ή λόγω επαγγελματικής ασθένειας, το προσωπικό που απασχολείται στους
χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), στους σταθμούς μεταφόρτωσης
απορριμμάτων, σε εργοστάσια μηχανικής ανακύκλωσης, στις υπηρεσίες καθαριότητας,
στους χώρους νεκροταφείων, στην αποχέτευση καθώς και στα συνεργεία συντήρησης
απορριμματοφόρων οχημάτων δικαιούται αναρρωτική άδεια με αποδοχές, ανεξαρτήτως
χρόνου υπηρεσίας.

Η άδεια ανατροφής τέκνου χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 60 παρ. 2 του
ν. 3584/2007 ΚΚΔΚΥ, όπως ισχύει. Οι νεοδιοριζόμενοι υπάλληλοι, έχουν δικαίωμα χρήσης της συνεχόμενης άδειας ανατροφής, αντί του μειωμένου ωραρίου, σύμφωνα με την παρ. 2
του ανωτέρω άρθρου, ανάλογα με την ηλικία του τέκνου. Ο υπολογισμός του χρόνου
αδείας που δικαιούται ο υπάλληλος γίνεται με βάση το ισχύον μειωμένο ωράριο και
προκύπτει από το άθροισμα των ωρών που απομένουν από την ημερομηνία διορισμού
μέχρι την συμπλήρωση του 4ου έτους της ηλικίας του παιδιού. Επισημαίνεται ότι ο
υπολογισμός του χρόνου συνεχόμενης άδειας που δικαιούται ο υπάλληλος, εκκινεί από
την ημερομηνία διορισμού του.
Στις περιπτώσεις αναδρομικού διορισμού προσληφθέντων με τους προσωρινούς πίνακες
του ΑΣΕΠ κατά το άρθρο 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007 ΚΚΔΚΥ, ως ημερομηνία διορισμού
λογίζεται η ημερομηνία της αρχικής πρόσληψης.
Επισημαίνεται ότι σε υπαλλήλους που είχαν κάνει χρήση των τρεισήμισι μηνών ως ΙΔΟΧ,
χορηγούνται οι υπολειπόμενοι μήνες.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι, για πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που
αναφέρονται στην εγκύκλιο, οι υπάλληλοι θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στις
αρμόδιες υπηρεσίες διοίκησης του φορέα στον οποίο υπηρετούν. Εφόσον ανακύπτουν
ερωτήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από το περιεχόμενο της εγκυκλίου και μόνο τότε οι
αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων δύνανται να υποβάλλουν σχετικό ερώτημα μέσω των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προς τη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
Υπουργείου, προκειμένου η αντιμετώπιση των επί μέρους ζητημάτων να γίνεται ενιαία και
με τη μέγιστη δυνατή διάχυση της πληροφορίας.
Παρακαλούμε για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α βαθμού χωρικής σας

ΝΟΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Ι.Δ.Α.Χ.

Άρθρο 87
Δυνατότητα επέκτασης ωραρίου προσωπικού Ο.Τ.Α. με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου

Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου, των εργαζομένων σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, μπορούν να τροποποιούνται, με αύξηση του ωραρίου εργασίας, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους. Η τροποποίηση γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νομικού προσώπου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου. Η απόφαση περιγράφει την υπηρεσιακή ή λειτουργική ανάγκη, που δικαιολογεί την αύξηση του ωραρίου και βεβαιώνει την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό.
β. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια για την εποπτεία του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου αρχή και περίληψή της δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
γ. Οι καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών μονάδων, των οποίων το ωράριο εργασίας μετατρέπεται, σύμφωνα με την περίπτωση α΄, μπορούν, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από αίτησή τους και ανάλογα με τις προκύπτουσες υπηρεσιακές ανάγκες, να απασχολούνται και σε διαφορετικές σχολικές μονάδες από εκείνες της τοποθέτησής τους.».